Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Artikel 103a (første led)

Det kroatiske retssystem er ikke bekendt med udstedelsen af ovennævnte officielt bekræftede dokument og aftale.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Artikel 103, litra a), andet led:

De administrative myndigheder, der er kompetente til at yde retshjælp i henhold til artikel 74, stk. 2, i nævnte forordning, er myndighederne i distrikterne og byen Zagreb.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Artikel 36, stk. 1

De byretter (općinski sud), der har truffet den afgørelse, som attesten vedrører, er kompetente til at udstede de i artikel 36, stk. 1, omhandlede attester.

Artikel 66

Det kroatiske retssystem er ikke bekendt med udstedelsen af ovennævnte officielt bekræftede dokument og aftale.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Berigtigelsen af de attester, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og udstedelsen af attester, der angiver den i artikel 49 omhandlede suspension eller begrænsning af fuldbyrdelsen, henhører under kompetencen hos de byretter, som har truffet den afgørelse, som attesten vedrører.

Med hensyn til meddelelserne i henhold til artikel 67, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1111 bemærker vi, at dette ikke gælder i Kroatien.

Det er de myndigheder, der har kompetence til at berigtige et officielt bekræftet dokument eller en aftale, som ikke findes i Kroatien, eller det kroatiske retssystem kender ikke udstedelsen af ovennævnte officielt bekræftede dokument og aftale (se den meddelelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2 (2), litra b), og artikel 2, stk. 2 (3)).

Der er derfor ingen myndighed, der har kompetence til at berigtige officielt bekræftede dokumenter eller aftaler i henhold til forordningens artikel 67, stk. 1.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Artikel 30, stk. 3

I Kroatien er de myndigheder, der reelt har kompetence til at anerkende udenlandske retsafgørelser, byretterne (artikel 18 i domstolsloven, NN 28/13, 33/15, 82/15 og 67/18).

Artikel 40, stk. 2

Retten i den retskreds, hvor den part, mod hvem der anmodes om anerkendelse og fuldbyrdelse, har bopæl, eller den ret, i hvis jurisdiktion fuldbyrdelsen skal foretages, har stedlig kompetence til at anerkende og fuldbyrde udenlandske retsafgørelser. Hvis den part, mod hvem der anmodes om anerkendelse og fuldbyrdelse, ikke har bopæl i Kroatien, og fuldbyrdelse ikke er påkrævet i Kroatien, kan en anmodning indgives til en af de retter, der har reel kompetence i Kroatien.

Parterne kan appellere en kendelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af en udenlandsk retsafgørelse senest 15 dage efter forkyndelsen af kendelsen.

Hvis anerkendelsen af en udenlandsk retsafgørelse ikke har været genstand for en endelig kendelse, kan enhver ret træffe afgørelse om anerkendelse af denne afgørelse i en præjudiciel sag, men kun med virkning for denne sag.

Artikel 58, stk. 1

De myndigheder, der reelt har kompetence til at afslå fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser i Kroatien, er byretterne (artikel 18 i domstolsloven, NN 28/13, 33/15, 82/15 og 67/18).

Artikel 61, stk. 2

De retter, der er udpeget til at behandle klager over afgørelser truffet af alle byretterne i civile sager, er distriktsdomstolene (županijski sud).

Artikel 62

Der findes et retsmiddel til prøvelse af en afgørelse truffet af en distriktsdomstol, nemlig en ekstraordinær prøvelse med tilladelse fra den øverste domstol (Vrhovni sud), hvis der er tale om et særligt vigtigt materielt eller processuelt spørgsmål.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

De myndigheder, der reelt har kompetence til at fuldbyrde udenlandske retsafgørelser i Kroatien, er byretterne (artikel 18 i domstolsloven, NN 28/13, 33/15, 82/15 og 67/18).

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

En appel af en afgørelse om en anmodning om afslag på fuldbyrdelse er en appel til distriktsdomstolen (de kompetente retter er distriktsdomstolene i Pula, Split og Zagreb).

En ekstraordinær mulighed for appel er den ekstraordinære revision.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Det centrale organ, der er ansvarligt for at bistå med gennemførelsen af forordningen, er ministeriet for arbejde, pensioner, familie og socialpolitik.

Centralmyndighedens adresse og kontaktoplysninger er som følger:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Croatie

E-mailadresse: pisarnica@mrosp.hr

Telefonnummer: +385 1 5557 015, +385 1 5557 363

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

I henhold til artikel 82 i forordning (EU) 2019/1111 kræves Kroatiens godkendelse ikke til anbringelse af et barn hos en forælder eller nære familiemedlemmer. Nære familiemedlemmer som omhandlet i artikel 82, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 2019/1111 betragtes som bedstemor, bedstefar, onkel, tante, brødre/halvbrødre, søstre/halvsøstre, børn af brødre/halvbrødre og børn af søstre/halvsøstre.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Ministeriet for arbejde, pensioner, familie og socialpolitik accepterer i sin egenskab af central myndighed i Kroatien, for så vidt angår kommunikation med centrale myndigheder i andre medlemsstater, meddelelser på engelsk ud over meddelelser på kroatisk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Ansøgningen og eventuelle supplerende dokumenter skal ledsages af en oversættelse til kroatisk som det officielle sprog i den modtagende medlemsstat.

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.