Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Familiedomstole (kun for afgørelser som omhandlet i artikel 36, stk. 1)

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Artikel 37, stk. 1, artikel 48, stk. 1, og artikel 49, artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

I alle tilfælde har familiedomstolene i hver af følgende provinser kompetence:

  • Familiedomstolen i Nicosia (Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας)

Tlf.: +357 22865601

Fax: +357 22302068

  • Familiedomstolen i Limassol (Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού)

Tlf.: +357 25806185

Fax: +357 25305054

  • Familiedomstolen i Larnaca/Famagouste (Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου)

Tlf.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

  • Familiedomstolen i Paphos (Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου)

Tlf.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Familiedomstole for så vidt angår anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3), afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2) og afslag på fuldbyrdelse.

Familieappelretten (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο) i forbindelse med en anfægtelse eller en appel, jf. artikel 58, stk. 1, og artikel 61, stk. 2.

Der er ikke mulighed for yderligere anfægtelse eller appel i henhold til artikel 62 i Cypern (der kan ikke appelleres til en domstol på 3. niveau).

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Familiedomstole.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Retsmidlet til prøvelse af en afgørelse vedrørende anmodning om afslag på fuldbyrdelse, jf. artikel 61 og 62, er at anlægge sag ved familieappelretten.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Justitsministeriet og Ministeriet for Offentlig Orden Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Enheden for Internationalt Retligt Samarbejde (Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

CYPERN

Tlf.: +357 22805951-950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktpunkter:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Ansvarlig for juridiske anliggender

Tlf.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Administrator

Tlf.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Konstantina Sophocleous

Administrator

Tlf.: +357 22805973

Fax: +357 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Hvis et barn fjernes fra hjemmet, undersøger de sociale myndigheder familiemiljøet (f.eks. bedsteforældre, onkler/tanter) med henblik på en eventuel anbringelse af barnet. Hvis det vurderes, at der ikke er noget egnet familiemedlem til dette formål, tages også den bredere sociale omgangskreds i betragtning. Hvis der ikke findes egnede personer i familien eller det sociale miljø, vil de sociale myndigheder være ansvarlige for at anbringe barnet hos en plejefamilie eller en godkendt børnebeskyttelsesinstitution.

For nære slægtninge (f.eks. bedsteforældre) forenkles procedurerne for godkendelse og anbringelse af børn.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk og græsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Græsk og engelsk.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.