Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Det tjekkiske advokatsamfund (Česká advokátní komora)

Brno branch

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefon: +420 513 030 111
E-mail: brno@cak.cz

Internetadresse: https://www.cak.cz/en/

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

 • Artikel 36, stk. 1

Retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse

a) Distriktsdomstole (okresní soudy)

b) Distriktsdomstole (okresní soudy)

c) Byretten i Brno (Městský soud v Brnů).

 • Artikel 66

Retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede attester for et officielt bekræftet dokument eller en aftale

Ikke relevant

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

 • Artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1)

Retter, der har kompetence til at berigtige attester

Artikel 37, stk. 1

a) Distriktsdomstole (okresní soudy)

b) Distriktsdomstole (okresní soudy)

c) Byretten i Brno (Městský soud v Brnů).

Artikel 48, stk. 1 — priviligerede afgørelser

a) Distriktsdomstole (okresní soud) — artikel 42, stk. 1, litra a)

b) Distriktsdomstole (okresní soud) — artikel 42, stk. 1, litra b) — artikel 29, stk. 6

 • Artikel 49

Retter, der har kompetence til at udstede attester om manglende eller begrænset eksigibilitet

a) Distriktsdomstole (okresní soud) — artikel 42, stk. 1, litra a)

b) Distriktsdomstole (okresní soud) — artikel 42, stk. 1, litra b)

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

 • Artikel 30, stk. 3

Retter, der har kompetence til at anerkende afgørelser

a) Distriktsdomstole (okresní soud)

 • Artikel 40, stk. 2

Retter, der har kompetence til at afvise anerkendelsen af afgørelser

a) Distriktsdomstole (okresní soud)

 • Artikel 58, stk. 1

Retter, der har kompetence til at afslå fuldbyrdelsen af afgørelser

a) Distriktsdomstole (okresní soud)

 • Artikel 61, stk. 2

Retter, til hvilke appel af afgørelser om afslag på fuldbyrdelse skal indgives

a) Distriktsdomstole (okresní soud)

 • Artikel 62

Retter, til hvilke appel af afgørelser i henhold til artikel 61, stk. 2, skal indgives

a) Distriktsdomstole (okresní soud)

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Distriktsdomstole og/eller fogeder.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

 • Artikel 61

Appel af afgørelser om afslag på fuldbyrdelse i henhold til artikel 61 og 62

Appel i henhold til § 201 ff. i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov), som ændret

 • Artikel 62

Yderligere appel af afgørelser om afslag på fuldbyrdelse i henhold til artikel 61 og 62

Annulationssøgsmål i henhold til § 229 ff. i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov), som ændret

Efterprøvelse af appeller i henhold til § 236 ff. i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov), som ændret

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Kontoret for international retlig beskyttelse af børn (Úřad pro mezinárodnůprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjekkiet

Telephone: 00420 542 215 522

Fax number: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Internetadresse: http://www.umpod.cz/

Contacts:

Zdeněk Kapitán, direktør

Markéta Kačerová Nováková, vicedirektør

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Intet svar.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Tjekkisk, slovakisk, engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

 • Artikel 80, 81 og 82

Tjekkisk, slovakisk

 • Artikel 91, stk. 2

Tjekkisk, slovakisk

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.