Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Udarbejdelse af et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), er en notaropgave. En liste over notarer findes på notarkammerets (Notarite Koda) websted.

Registrering af en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3, påhviler folkeregisterkontoret under amtscentrets lokale myndighed (maakonnakeskus). En liste over disse kontorer findes her.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Der findes i øjeblikket ikke sådanne administrative myndigheder i Estland. I Estland er tjenester fra notarer og folkeregistre ikke gratis.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

I Estland er det distriktsdomstolens opgave at udstede attester til brug for en afgørelse som omhandlet i artikel 36, stk. 1.

Attester for et officielt bekræftet dokument, der er udfærdiget af en notar, eller attester for en officielt bekræftet aftale, der er udfærdiget af et folkeregister som omhandlet i artikel 66, kan udstedes enten af en notar eller af folkeregisterkontoret i amtscentrets lokale myndighed. En liste over notarer findes her, og der findes en liste over folkeregisterkontorer her.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

I Estland er det en distriktsdomstol, der har til opgave at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og til at udstede attester som omhandlet i artikel 49.

En notar har til opgave at berigtige attester for et officielt bekræftet dokument, der er udstedt af en notar, som omhandlet i artikel 67, stk. 1. En liste over notarer findes her.

En notar har til opgave at berigtige attester for en officielt bekræftet aftale, der er udstedt af folkeregisterkontoret, som omhandlet i artikel 67, stk. 1. En liste over disse kontorer findes her.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

De anmodninger i henhold til artikel 30, stk. 3, artikel 40, stk. 2, og artikel 58, stk. 1, indgives til distriktsdomstolen. Den i artikel 61, stk. 2, omhandlede anmodning indgives til distriktsdomstolen, og anmodninger i henhold til artikel 62 indgives til den øverste domstol.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

I Estland har fogeder kompetence til at fuldbyrde afgørelser. Sagsøgeren vælger en foged fra det område, hvor skyldneren bor. Fogeder opererer i fire domstolsdistrikter: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa og Virumaa.

En liste over fogeder findes på webstedet for Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

I Estland indgives anmodninger i henhold til artikel 61 til distriktsdomstolen, og anmodninger i henhold til artikel 62 indgives til den øverste domstol.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

For så vidt angår artikel 77, stk. 1, artikel 79, litra c), d) og e), og artikel 81 er den centrale myndighed i Estland:

Justitsministeriet (Justiitsministeerium)

Afdelingen for internationalt retligt samarbejde

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee,

Tlf.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

For så vidt angår artikel 79, litra a), b), f) og g), og artikel 80 og 82 er den centrale myndighed i Estland:

Den sociale sikringsstyrelse (Sotsiaalkindlustusamet)

Suur-Ameerika 80, 15092 Tallinn

E-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tlf.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

I Estland må børn kun anbringes hos en forælder uden forudgående samtykke.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

I overensstemmelse med artikel 91, stk. 3, accepterer de estiske centrale myndigheder meddelelser på både estisk og engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

I henhold til artikel 91, stk.) er de sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, estisk og engelsk.

Sidste opdatering: 20/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.