Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Finland

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Finsk lovgivning indeholder ingen bestemmelser om officielt bekræftede dokumenter eller registrerede aftaler i den i forordningen fastsatte betydning.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

I Finland er den administrative myndighed som nævnt i artikel 74, stk. 2, udvalget om sociale anliggender (sosiaalilautakunta/socialnämnd).

Myndighed, som har kompetence til at udstede en attest for, at betingelserne for at kunne modtage retshjælp er opfyldt: retshjælpskontoret (oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå).

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Den i artikel 36, stk. 1, omhandlede attest udstedes af den ret eller myndighed, som har truffet afgørelsen eller bekræftet aftalen.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Ret, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1: Den ret eller den anden myndighed, som har truffet afgørelsen.

Ret, der har kompetence til at udstede en attest som omhandlet i artikel 49 om manglende eller begrænset eksigibilitet: Den ret eller den anden myndighed, som har suspenderet eller afslået fuldbyrdelsen, eller hvis tidligere afgørelse ikke længere er eksigibel, eller hvis eksigibilitet er begrænset.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Ret, der er kompetent med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2): retten i første instans (käräjäoikeus/tingsrätt).

Ret eller myndighed med kompetence til at afslå fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 58, stk. 1: retten i første instans (käräjäoikeus/tingsrätt).

Myndigheder og retter som omhandlet i artikel 61, stk. 2: appeldomstolen(hovioikeus/hovrätt).

Myndigheder og retter som omhandlet i artikel 62: højesteret (korkein oikeus/högsta domstolen).

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Hvis fuldbyrdelsen vedrører forældremyndighed, bopælsret, samværsret eller tilbagegivelse af barnet i en anden medlemsstat: retten i første instans (käräjäoikeus/tingsrätt).

Hvis der er gået mindre end tre måneder, siden afgørelsen om forældremyndighed eller tilbagegivelse af barnet i en anden medlemsstat blev truffet, kan fuldbyrdelsen af afgørelsen varetages af en foged frem for retten.

Hvis fuldbyrdelsen vedrører retsomkostninger: fuldbyrdelsesmyndigheden (ulosottoviranomainen/utsökningsmyndighet).

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Artikel 61, stk. 2: Anmodningen om afslag på fuldbyrdelse af en afgørelse truffet af retten i første instans indgives til appelretten. Appellen til appelretten skal indgives til dommerkontoret ved den ret i første instans, som har truffet afgørelsen.

Artikel 62: højesteret (korkein oikeus/högsta domstolen). Kassationsappellen til højesteret skal indgives til dommerkontoret ved den appelret, som har truffet afgørelsen.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Oikeusministeriö

Kansainvälinen oikeusapu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tlf.: +358 91606 7628

Fax: +358 91606 7524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

De kategorier af nære slægtninge, som nævnes i artikel 82, stk. 2, findes ikke i Finland.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Ud over finsk og svensk accepteres engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Artikel 91, stk. 2: Ud over finsk og svensk accepteres engelsk.

Sidste opdatering: 22/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.