Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Det er notarerne, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b).

Det er notarerne og justitssekretærerne (greffiers), der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Retshjælpskontoret (bureau d’aide juridictionnelle) ved retten på det sted, hvor sagsøgeren bor, eller det kontor, inden for hvis retskreds den ret, der skal behandle sagen, er beliggende.

Som en undtagelse fra reglen om ét enkelt kontor er der ligeledes tilknyttet et kontor til hver af følgende retsinstanser:

  • Kassationsdomstolen (Cour de cassation)
  • Statsrådet (Conseil d'État)
  • Den Internationale Asyldomstol (Cour nationale du droit d'asile).

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

For så vidt angår udstedelse af attester for afgørelser i ægteskabssager, afgørelser i sager vedrørende forældreansvar og afgørelser om tilbagegivelse af et barn i overensstemmelse med artikel 36:

- justitssekretæren for den ret, der har truffet afgørelsen eller godkendt aftalen.

For så vidt angår udstedelse af attester vedrørende afgørelser som omhandlet i artikel 66:

- retspræsidenten (subsidiært dommeren)

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Følgende retter har kompetence til at berigtige de i artikel 37, stk. 1, omhandlede attester: Direktøren for justitssekretariatet (directeur de greffe) eller den ret, der har udstedt attesten.

Følgende retter har kompetence til at berigtige de i artikel 48, stk. 1, omhandlede attester: Den myndighed, der har udstedt attesten.

Retter, der har kompetence til at udstede en attest om en attesteret afgørelses manglende eller begrænsede eksigibilitet, jf. artikel 49: Den myndighed, der har udstedt attesten.

Retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1: Retspræsidenten (subsidiært dommeren)

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Retter, der har kompetence til at anerkende en afgørelse i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3: Retspræsidenten eller dennes stedfortræder.

Retter, der har kompetence til at afslå anerkendelse i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2: Retspræsidenten eller dennes stedfortræder.

Retter, der har kompetence til at afslå fuldbyrdelse, til at behandle en anfægtelse eller appel og til at behandle en yderligere anfægtelse eller appel, jf. artikel 58, stk. 1, artikel 61, stk. 2, og artikel 62: Retspræsidenten eller dennes stedfortræder.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Retspræsidenten eller dennes stedfortræder.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Appellen iværksættes ved appeldomstolen (cour d’appel).

Såfremt et afslag på at udstede en attest for franske afgørelser ikke hidrører fra en dommer, kan en sådan afgørelse henvises til retspræsidenten. Retspræsidenten træffer efter begæring den endelige afgørelse, når den, der har fremsat begæringen, og den pågældende myndighed er blevet hørt, jf. artikel 509-7 i retsplejeloven (code de procédure civile).

I tilfælde af en yderligere anfægtelse, jf. artikel 62, iværksættes appellen ved kassationsdomstolen (Cour de cassation).

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Gælder for hele forordningen bortset fra anbringelse af børn i udlandet:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (civilretsdirektoratet)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE (afdelingen for gensidig bistand, international privatret og europaret)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefon: + 33 (0)1.44.77.61.05

For så vidt angår anbringelse af børn i udlandet:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (direktoratet for retlig beskyttelse af unge)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (kontoret for retlige anliggender og lovgivning)

Postadresse: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefon: +33 (01) 70 22 89 84

eller +33 (01) 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ingen andre kategorier af nære familiemedlemmer end forældrene.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Fransk og engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Fransk og engelsk.
Sidste opdatering: 29/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.