Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

  • Den i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), omhandlede myndighed: alle administrative myndigheder og borgerinformationscentre (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Dette gælder også for advokater og notarer i overensstemmelse med bestemmelserne om udøvelsen af deres hverv
  • Den i artikel 2, stk. 2, nr. 3), omhandlede myndighed: den kompetente enedommer i første instans eller notaren
  • Den i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), omhandlede myndighed: —

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

I Grækenland er de "administrative myndigheder" ikke involveret i proceduren for opnåelse af fri proces. De kompetente myndigheder er de domstole, der har stedlig og materiel kompetence.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Med henblik på artikel 36, stk. 1, har den ret, der har truffet afgørelsen, eller den myndighed (notar), der har udstedt dokumentet, kompetence til at udstede attesterne.

Med henblik på artikel 66 har den ret, der har truffet afgørelsen, eller den myndighed (notar), der har udstedt dokumentet, kompetence til at udstede attesterne.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Den ret, der har truffet afgørelsen, har kompetence til at berigtige og inddrage attesterne.

Den ret, der har afsagt afgørelsen, har kompetence til at udstede en attest om en attesteret afgørelses manglende eller begrænsede eksigibilitet.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Den ret, der har kompetence til at anerkende en retsafgørelse — artikel 30, stk. 3 — til at give afslag på anerkendelse — artikel 40, stk. 2 — og til at give afslag på fuldbyrdelse — artikel 58, stk. 1 — er enedommeren i første instans (Μονομελές Πρωτοδικείο) på det sted, hvor den person, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har bopæl. Hvis ovennævnte persons bopæl ikke er fastslået, tages der hensyn til den region, hvor den pågældende har bopæl. Hvis det ikke er muligt at fastslå regionen, er enedommeren i første instans i Athen kompetent.

I tilfælde af anfægtelse eller appel — artikel 61, stk. 2 — har appeldomstolen (Εφετείο) kompetence.

I tilfælde af ny anfægtelse eller appel — artikel 62 — har den øverste domstol i civile sager og straffesager (Άρειος Πάγος) kompetence.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Fogeden er den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Appeldomstolen behandler (ved appel) anfægtelsen eller appellen i overensstemmelse med artikel 61, mens en ny anfægtelse eller appel indgives til den øverste domstol i civile sager og straffesager i overensstemmelse med artikel 62.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Centralmyndigheden i henhold til artikel 76 er justitsministeriets afdeling for international privatret.

Leder af direktoratet for særlige juridiske spørgsmål:

Vasilios Sarigiannidis

Leder af afdelingen for international privatret:

Xanthipi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Athen

Tlf.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-mail: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Grækenland har ikke besluttet, at den i stk. 1 omhandlede godkendelse ikke er påkrævet for anden anbringelse end anbringelse under forælderens ansvar.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Græsk, engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

  • Artikel 80, stk. 3, græsk
  • Artikel 81, stk. 2, græsk
  • Artikel 82, stk. 4, græsk
  • Artikel 91, stk. 2, —
Sidste opdatering: 17/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.