Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Ikke relevant i ungarsk ret.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Ikke relevant i ungarsk ret.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Bilag II-attester udstedes af retten i første instans (artikel 36, stk. 1, litra a)). Bilag III-attester udstedes af retten i første instans (artikel 36, stk. 1, litra b)). Bilag IV-attester udstedes af retten i første instans (artikel 36, stk. 1, litra c)). Ikke relevant i ungarsk ret.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Bilag II-attester udstedes af retten i første instans (artikel 37, stk. 1). Bilag III-attesterne berigtiges af retten i første instans, og Budapest og amtsforvaltningen i deres egenskab af børnebeskyttelses- og værgemålsmyndigheder berigtiger bilag III-attester udstedt af myndigheden med ansvar for værgemål inden for deres kompetenceområde (artikel 37, stk. 1). Bilag IV-attester udstedes af retten i første instans (artikel 37, stk. 1). Bilag V-attesterne berigtiges af retten i første instans, og Budapest og amtsforvaltningen i deres egenskab af børnebeskyttelses- og værgemålsmyndigheder berigtiger bilag III-attester udstedt af myndigheden med ansvar for værgemål inden for deres kompetenceområde (artikel 48, stk. 1). Bilag VI-attester udstedes af retten i første instans (artikel 48, stk. 1). Bilag VII-attester udstedes af retten i første instans (artikel 49, stk. 1). Ikke relevant i ungarsk ret.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Ad artikel 30, stk. 3: Den kompetente ret er den distriktsdomstol, der har sæde ved den regionale ret, hvor sagsøgte har bopæl i Ungarn, eller i mangel heraf, hvor sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted (i Budapest, den centrale distriktsdomstol i Buda). Hvis dette ikke er tilfældet, den distriktsdomstol, der har sæde ved den regionale ret, hvor sagsøgeren har bopæl i Ungarn, eller, hvis dette ikke er tilfældet, hvor sagsøgeren har sit sædvanlige opholdssted (i Budapest, den centrale distriktsdomstol i Buda), eller, hvis sagsøgeren ikke har bopæl, ikke har sit hjemsted eller ikke har sit sædvanlige opholdssted i Ungarn, den centrale distriktsdomstol i Buda.

Ad artikel 52: Med undtagelse af afgørelser, officielt bekræftede dokumenter eller aftaler om samværsret er den kompetente ret den distriktsdomstol, der opererer på hjemstedet for den regionale ret, hvor den forpligtede part eller barnet har sit sædvanlige opholdssted (i Budapest, den centrale distriktsdomstol i Buda). I tilfælde af afgørelser, officielt bekræftede dokumenter eller aftaler om samvær er den kompetente ret den distriktsdomstol, hvor det barn, der er berørt af samværsretten, har bopæl i Ungarn eller, hvis dette ikke er muligt, i Ungarn, eller, hvis dette ikke kan fastslås, den centrale distriktsdomstol i Buda.

Ad artikel 40, stk. 2: Den kompetente ret er den distriktsdomstol, der har sæde ved den regionale ret, hvor sagsøgte har bopæl i Ungarn, eller i mangel heraf, hvor sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted (i Budapest, den centrale distriktsdomstol i Buda). Hvis dette ikke er tilfældet, den distriktsdomstol, der har sæde ved den regionale ret, hvor sagsøgeren har bopæl i Ungarn, eller, hvis dette ikke er tilfældet, hvor sagsøgeren har sit sædvanlige opholdssted (i Budapest, den centrale distriktsdomstol i Buda), eller, hvis sagsøgeren ikke har bopæl, ikke har sit hjemsted eller ikke har sit sædvanlige opholdssted i Ungarn, den centrale distriktsdomstol i Buda.

Ad artikel 58, stk. 1: Anmodninger skal indgives til den ret, der træffer afgørelse om fuldbyrdelse.

Ad artikel 61, stk. 2: Appel skal indgives til retten i første instans og afgøres af den regionale domstol.

Ad artikel 62: Anmodninger om fornyet prøvelse skal indgives til den ret, der har truffet afgørelsen i første instans, og træffes af Kuria.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Med undtagelse af afgørelser, officielt bekræftede dokumenter eller aftaler om samværsret er den kompetente ret den distriktsdomstol, der opererer på hjemstedet for den regionale ret, hvor den forpligtede part eller barnet har sit sædvanlige opholdssted (i Budapest, den centrale distriktsdomstol i Buda). I tilfælde af afgørelser, officielt bekræftede dokumenter eller aftaler om samvær er den kompetente ret den distriktsdomstol, hvor det barn, der er berørt af samværsretten, har bopæl i Ungarn eller, hvis dette ikke er muligt, i Ungarn, eller, hvis dette ikke kan fastslås, den centrale distriktsdomstol i Buda.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Ad artikel 61: Appel (Fellebbezés).

Ad artikel 62: Fornyet prøvelse (Felülvizsgálat).

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Indenrigsministeriet, med undtagelse af sager om tilbagegivelse af børn, der er blevet flyttet til udlandet, og om tilbagegivelse af børn, der er bragt til Ungarn (adresse: 1054 Budapest Báthory utca 10., postai cím: 1884 Budapest, Pf. Tlf.: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; E-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

Justitsministeriet, med undtagelse af sager om tilbagegivelse af børn, der er blevet flyttet til udlandet, og om tilbagegivelse af børn, der er bragt til Ungarn (adresse: 1054 Budapest. Báthory utca 12., postai cím: 1357 Budapest, Pf. Tlf.: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax: + 36-1-550-3946; E-mail: nmfo@im.gov.hu).

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke relevant i ungarsk ret.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk, ungarsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Ungarsk.

Sidste opdatering: 04/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.