Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Irland har ikke specifikt udpeget nogen myndighed til dette formål, da de relevante familieretlige spørgsmål behandles af de irske domstole.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Retshjælpsrådet (Legal Aid Board, LAB) er den myndighed i Irland, der bevilger retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2. Retshjælpsrådet kan kontaktes som følger:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefon: 066 947 1000
Direkte: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Følgende retter er kompetente:

For så vidt angår udstedelse af en attest, jf. artikel 36, stk. 1

- en afgørelse i ægteskabssager ved brug af formularen i bilag II

Circuit Court eller High Court

- en afgørelse i sager vedrørende forældreansvar ved brug af formularen i bilag III

District Court, Circuit Court eller High Court

- en afgørelse om tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og, hvor der er relevant, foreløbige, herunder sikrende, foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 27, stk. 5, som ledsager afgørelsen, ved brug af formularen i bilag IV.

High Court

For så vidt angår udstedelse af en attest, jf. artikel 66, stk. 1

- i ægteskabssager ved anvendelse af formularen i bilag VIII

Ingen ret eller myndighed i Irland har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale i ægteskabssager som omhandlet i artikel 66, stk. 1, litra a)

- et officielt bekræftet dokument eller en aftale i sager vedrørende forældreansvar ved anvendelse af formularen i bilag IX.

District Court, Circuit Court eller High Court

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

For så vidt angår berigtigelse af en attest, jf. artikel 37, stk. 1

Den ret, der har udstedt attesten i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, kan berigtige den i overensstemmelse med artikel 37, stk. 1.

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

For så vidt angår berigtigelse eller inddragelse af en attest, jf. artikel 48, stk. 1

Den ret, der har udstedt attesten:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

For så vidt angår udstedelse af en attest om manglende eller begrænset eksigibilitet (af en retsafgørelse, der er attesteret i overensstemmelse med artikel 47), jf. artikel 49

Den ret, der har udstedt attesten:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Ingen ret eller myndighed i Irland har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale i ægteskabssager som omhandlet i artikel 66, stk. 1, litra a)

Den ret, der har udstedt attesten for et officielt bekræftet dokument eller en aftale vedrørende forældreansvar i henhold til artikel 66, stk. 1, litra b), kan berigtige attesten i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Artikel 66, stk. 3, sammenholdt med artikel 37, stk. 1.

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Artikel 30, stk. 3, anmodning om en afgørelse, som fastslår, at der ikke er grund til at afslå anerkendelse: Den i artikel 30, stk. 3, omhandlede anmodning skal fremsættes over for følgende retter:

- i Irland: High Court.

Artikel 52: Håndhævelse: Den i artikel 52 omhandlede anmodning skal fremsættes over for følgende retter:

- i Irland: High Court.

Artikel 40, stk. 1: Afslag på anerkendelse: Den i artikel 40, stk. 1, omhandlede anmodning skal fremsættes over for følgende retter:

- i Irland: High Court.

Artikel 58, stk. 1: Afslag på fuldbyrdelse: Den i artikel 58, stk. 1, omhandlede anmodning skal fremsættes over for følgende retter:

- i Irland: High Court.

Artikel 61, stk. 2: Anfægtelse eller appel, afslag på fuldbyrdelse:

Court of Appeal

Artikel 62: Mulighed for appel til Supreme Court i begrænsede tilfælde - Afgørelsen skal vedrøre et retsspørgsmål af afgørende betydning, eller det skal af retssikkerhedshensyn være nødvendigt at iværksætte appel.

-  I Irland: Supreme Court

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

I Irland: —High Court

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

En appel i første instans kan iværksættes ved High Court.

I Irland kan en appel vedrørende et retsspørgsmål iværksættes ved Court of Appeal (det skal dog bemærkes, at appel af en afgørelse, der er afsagt af High Court, ifølge den irske forfatning kan indbringes direkte for Supreme Court, hvis det godtgøres, at der foreligger særlige omstændigheder, der berettiger en direkte appel.  En afgørelse, der er afsagt af Court of Appeal, kan ligeledes indbringes for Supreme Court, hvis det godtgøres, at visse betingelser i forfatningen er opfyldt.)

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Central Authority for International Child Abduction

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irland

Telefon: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

E-mailadresse: internationalchildabduction@justice.ie
Internettet: https://www.justice.ie

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke relevant. Irland har ikke gjort brug af muligheden i artikel 82 for at undtage visse kategorier af nære slægtninge fra kravet om samtykke til anbringelse af børn i Irland.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk Irsk

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Engelsk Irsk

Sidste opdatering: 31/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.