Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

a) Myndigheder omhandlet i artikel 2, stk. 2, punkt 2, litra b) og punkt 3)

— offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, punkt 2), litra b): notar, personregisterfører, judiciel myndighed

— offentlige myndigheder, der har beføjelse til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, punkt 3): personregisterfører, judiciel myndighed (ret i første instans og anklagemyndighed)

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

a) myndighederne omhandlet i artikel 74, stk. 2

— administrative myndigheder, der yder den i artikel 74, stk. 2, omhandlede retslige bistand: intet

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

retter og myndigheder, der er kompetente til at udstede attesterne omhandlet i artikel 36, stk. 1, og artikel 66, samt retter, der er kompetente til at berigtige attesterne omhandlet i artikel 37, stk. 1, artikel 48, stk. 1, artikel 49 og artikel 66, stk. 3, sammenholdt med artikel 37, stk. 1;

— retter og myndigheder, der er kompetente til at udstede de i artikel 36, stk. 1, og artikel 66 omhandlede attester: ret i første instans, anklagemyndighed, personregisterfører

— retter, der har kompetence til at berigtige attesterne omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvoraf det fremgår, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 er suspenderet eller begrænset ret i første instans, anklagemyndighed og personregisterfører

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

— retter, der er kompetente til at berigtige de i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, omhandlede attester: ret i første instans, anklagemyndighed og personregisterfører

retter, der har kompetence til at udstede en attest om udsættelse eller begrænsning af en attesteret retsafgørelse som omhandlet i artikel 49: ret i første instans

retter eller myndigheder, der har kompetence til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1, ret i første instans, anklagemyndighed og personregisterfører;

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

c) retter, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, artikel 52, artikel 40, stk. 1, artikel 58, stk. 1, og artikel 62, myndigheder og retter, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2

— retter, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, artikel 52, artikel 40, stk. 1, artikel 58, stk. 1, og myndigheder og retter, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2 ret i første instans og appeldomstol

— de i artikel 62 omhandlede retter: kassationsdomstol

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

d) myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52:

ret i første instans og appeldomstol

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

e) de i artikel 61 og 62 omhandlede retsmidler:

for så vidt angår artikel 61: det indledende processkrift, der er indgivet til den stedligt kompetente appeldomstol for så vidt angår artikel 62: appel til kassationsdomstolen (Corte suprema di cassazione)

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

f) navne, adresser og kommunikationsmidler på de centrale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 76:

den centrale myndighed for hele det nationale område er instituttet for for ungdoms- og fællesskabsret (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tlf. +39 06 68188326 06 68188331 06 68188335

Fax: +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificeret e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

I Italien er der ikke andre kategorier af familiemedlemmer end forældre, hos hvem det ikke bør være tilladt at anbringe børn.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

h) sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centrale myndigheder i overensstemmelse med artikel 91, stk. 3:

italiensk, engelsk og fransk

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

i) sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser i henhold til artikel 80, stk. 3, artikel 81, stk. 2, artikel 82, stk. 4, og artikel 91, stk. 2:

ingen.

Sidste opdatering: 01/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.