Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

De kompetente myndigheder, der er omhandlet i forordningens artikel 2, stk. 2, nr. 2), litra b), ("officielt bekræftet dokument"), er notarer. Oplysninger om notarer i Litauen, findes på webstedet for det litauiske notarkammer:

De "aftaler", der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3), er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af litauisk national lovgivning.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Den statsgaranterede retshjælpstjeneste (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (herefter "tjenesten") er den myndighed, der yder retshjælp som omhandlet i forordningens artikel 74, stk. 2. Ansøgninger om sekundær statsgaranteret retshjælp indgives til tjenestens regionale afdelinger:

 • Afdelingen i Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius, tlf. nr. (+ 370) 700 00 211)
 • Afdelingen i Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas, tlf. nr. (+ 370) 700 00 177)
 • Afdelingen i Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda, tlf. nr. (+ 370) 700 00 191)
 • Afdelingen i Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai, tlf. nr. (+ 370) 700 00 214)

Oplysninger om de kommuner, der betjenes af tjenestens regionale afdelinger, findes på tjenestens websted:

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Den distriktsdomstol (apylinkės teismas), der traf afgørelsen, har kompetence til at udstede attesten i henhold til artikel 36, stk. 1, litra a) og b), mens den regionale domstol i Vilnius (apygardos teismas), der traf afgørelsen, har kompetence til at udstede attesten i henhold til artikel 36, stk. 1, litra c).

Oplysninger om Litauens domstole og deres geografiske jurisdiktioner findes på de litauiske domstoles websted:

De notarer, der har attesteret de officielt bekræftede dokumenter, har kompetence til at udstede attester i henhold til forordningens artikel 66.

De notarer, der har attesteret de officielt bekræftede dokumenter, har kompetence til at berigtige attesterne i henhold til forordningens artikel 67, stk. 1.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Den distriktsdomstol, der traf afgørelsen, eller den regionale domstol i Vilnius, der traf afgørelsen, har i henhold til forordningens artikel 37, stk. 1, kompetence til at berigtige attesten.

Den distriktsdomstol, der har truffet afgørelsen, har kompetence til at berigtige attesten i henhold til forordningens artikel 48, stk. 1.

Den distriktsdomstol, der har truffet afgørelsen, har kompetence til at udstede attesten om manglende eller begrænset eksigibilitet i henhold til forordningens artikel 49.

Oplysninger om Litauens domstole og deres geografiske jurisdiktioner findes på de litauiske domstoles websted:

De notarer, der har attesteret de officielt bekræftede dokumenter, har kompetence til at udstede attester i henhold til forordningens artikel 66.

De notarer, der har attesteret de officielt bekræftede dokumenter, har kompetence til at berigtige attesterne i henhold til forordningens artikel 67, stk. 1.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Den kompetente ret, der henvises til i forordningens artikel 30, stk. 3, er Litauens appeldomstol (apeliacinis teismas).

Den kompetente ret, der er omhandlet i forordningens artikel 40, stk. 2, er Litauens appeldomstol.

De i forordningens artikel 58, stk. 1, omhandlede kompetente myndigheder eller retter er:

 • Litauens appeldomstol, når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på forordningens artikel 39 eller andre grunde, der er fastsat i forordningen
 • Fogeder, når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på andre grunde, der er fastsat i den nationale lovgivning som tilladt i henhold til forordningen.

De i artikel 61, stk. 2, omhandlede kompetente retter er:

 • Litauens appeldomstol, når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på forordningens artikel 39 eller andre grunde, der er fastsat i forordningen
 • Distriktsdomstolene ved hjælp af fogederne, der fyldbyrder afgørelsen, når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på andre grunde, der er fastsat i national ret som tilladt i henhold til forordningen.

De i artikel 62, stk. 2, omhandlede kompetente retter er:

 • Litauens øverste domstol (Aukščiausiasis Teismas), når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på forordningens artikel 39 eller andre grunde, der er fastsat i forordningen
 • Distriktsdomstolene og efterfølgende Litauens øverste ret, når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på andre grunde, der er fastsat i national ret som tilladt i henhold til forordningen.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

De myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. forordningens artikel 52, er fogeder. Oplysninger om fogeder, der opererer i Litauen, og deres geografiske jurisdiktion findes på webstedet for det litauiske fogedkammer:

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

De i artikel 61 omhandlede klageprocedurer er følgende:

 • hvis anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på forordningens artikel 39 eller andre grunde, der er fastsat i forordningen — en anmodning om fornyet prøvelse af den afgørelse, der er truffet af Litauens appeldomstol vedrørende anmodningen om afslag på fuldbyrdelse, som kan indgives inden for 30 dage efter den dato, hvor afgørelsen blev forkyndt for parten. Denne anmodning behandles af et panel bestående af tre dommere ved Litauens appeldomstol. Reglerne for behandling af individuelle appeller finder tilsvarende anvendelse på behandlingen af disse anmodninger. I alle tilfælde træffer den ret, der har behandlet anmodningen om fornyet prøvelse af afgørelsen om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse, afgørelsen. Denne afgørelse bliver endelig den dag, den træffes.
 • hvis anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på andre grunde, der er fastsat i national ret som tilladt af forordningen — en appel af fogedens kendelse vedrørende anmodningen om afslag på fuldbyrdelse, som kan indgives til fogeden senest 20 dage efter den dato, hvor appellanten fik kendskab til eller burde have fået kendskab til fogedens kendelse vedrørende anmodningen om afslag på fuldbyrdelse, dog senest 90 dage efter den dato, hvor den pågældende kendelse blev afsagt. Fogeden behandler appellen senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af den og afsiger kendelse herom. Hvis fogeden afviser appellen helt eller delvist, henvises appellen og fogedens kendelse til den distriktsdomstol, der er kompetent for det område, hvor fogedens kontor er beliggende, senest på hverdagen efter kendelsens afsigelse.

De i artikel 62 omhandlede klageprocedurer er følgende:

 • hvis anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på forordningens artikel 39 eller andre grunde, der er fastsat i forordningen, kan afgørelsen fra Litauens appeldomstol vedrørende en anmodning om afslag på fuldbyrdelse appelleres ved kassation i overensstemmelse med de regler, der gælder for sager ved kassationsdomstolen. Der kan indgives kassationsappel til Litauens øverste ret senest tre måneder efter den dato, hvor den appellerede afgørelse blev truffet.
 • når anmodningen om afslag på fuldbyrdelse er baseret på andre grunde, der er fastsat i national ret som tilladt i henhold til forordningen, kan en særskilt appel af distriktsdomstolens afgørelse vedrørende fogedens kendelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse indgives inden for syv arbejdsdage fra den dato, hvor afgørelsen blev forkyndt for parten. Denne særskilte appel til den regionale domstol indgives til den distriktsdomstol, hvis afgørelse appelleres. Den regionale domstols afgørelse om den særskilte appel af distriktsdomstolens afgørelse kan appelleres i henhold til de regler, der gælder for kassationsappeller. En kassationsappel til Litauens øverste ret kan indgives senest tre måneder efter den dato, hvor den appellerede afgørelse blev truffet.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget i henhold til forordningens artikel 76, er som følger:

— Litauens justitsministerium er den centrale myndighed, der er ansvarlig for meddelelsen af oplysninger om de nationale love, procedurer og tjenester, der er til rådighed i sager vedrørende forældreansvar, jf. forordningens artikel 77, stk. 1. Adresse: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, tlf.: (+ 370 5) 266 29 81, fax: (+ 370 5) 262 59 40, e-mailadresse: rastine@tm.lt, fremsendelse af oplysninger pr. post og e-mail, oplysninger på det litauiske justitsministeriums websted: https://tm.lrv.lt/lt, på engelsk: https://tm.lrv.lt/en.

— den statslige tjeneste for beskyttelse af børns rettigheder og adoption under ministeriet for social sikkerhed og arbejde (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) er den centrale myndighed, der er ansvarlig for udførelsen af de øvrige funktioner, der er fastsat i forordningen vedrørende centralmyndighederne, adresse: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius, tlf.: (+ 370 5) 231 0928, e-mailadresse: info@vaikoteises.lt, fremsendelse af oplysninger pr. post og e-mail, oplysninger på webstedet for den statslige tjeneste for beskyttelse af børns rettigheder og adoption under ministeriet for social sikkerhed og arbejde i Litauen: https://vaikoteises.lt/, på engelsk: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Litauisk ret indeholder ikke bestemmelser om de kategorier af nære slægtninge, der er omhandlet i artikel 82, stk. 2, hvor samtykke fra den kompetente litauiske myndighed ikke er påkrævet i forbindelse med anbringelse af et barn.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk og litauisk accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndighederne i henhold til artikel 91, stk. 3.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Det sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelserne i henhold til artikel 80, stk. 3, artikel 81, stk. 2, artikel 82, stk. 4, og artikel 91, stk. 2, er litauisk.

Sidste opdatering: 26/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.