Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

En myndighed, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b)

Alle notarer, der er registreret i notarkammeret (Chambre des Notaires) i Luxembourg.

En myndighed, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Ret, der har kompetence til at udstede attester om, at der er truffet en afgørelse, jf. artikel 36, stk. 1:

Præsidenten for distriktsretten (Président du Tribunal d'arrondissement)

Ret eller myndighed, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Ret, der har kompetence til at berigtige de i artikel 37, stk. 1, omhandlede attester:

Den ret, der har udstedt attesten.

Ret, der har kompetence til at berigtige de i artikel 48, stk. 1, omhandlede attester:

Den ret, der har udstedt attesten.

Ret, der har kompetence til at udstede en attest om suspension eller begrænsning af en attesteret afgørelse, jf. artikel 49:

Den ret, der har udstedt attesten.

Ret eller myndighed, der har kompetence til at berigtige en attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 3, sammenholdt med artikel 37, stk. 1

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Ret, der har kompetence til at anerkende en afgørelse, jf. artikel 30, stk. 3

Distriktsdomstolen, når den behandler civile sager.

Myndighed, der har kompetence med hensyn til fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 52

Ikke relevant.

Ret, der har kompetence til at afslå anerkendelse, jf. artikel 40, stk. 2

Distriktsdomstolen, når den behandler civile sager.

Ret, der har kompetence til at afslå fuldbyrdelse af en afgørelse, jf. artikel 58, stk. 1

Distriktsdomstolen, når den behandler civile sager.

Ret, der har kompetence ved anfægtelse eller appel af en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse, jf. artikel 61, stk. 2

Distriktsdomstolen, når den behandler civile sager.

Ret, der har kompetence ved yderligere anfægtelse eller appel af en appelafgørelse som omhandlet i artikel 61, jf. artikel 62

Cour de Cassation.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Alle fogeder, der er registreret i fogedkammeret (Chambre des huissiers) i Luxembourg.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Retsmidler til prøvelse af en afgørelse vedrørende en anmodning om afslag på fuldbyrdelse, jf. artikel 61

En appel som omhandlet i artikel 61 kan indgives til følgende ret:

Distriktsdomstolen, når den behandler civile sager.

Retsmidler til prøvelse af en appelafgørelse som omhandlet i artikel 61, jf. artikel 62

Afgørelser i appelsager som omhandlet i artikel 61 kan kun anfægtes:

i form af en kassationsanke (pourvoi en cassation).

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Statsadvokaten er udpeget som den centrale myndighed:

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Fransk, tysk og engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Fransk og tysk.

Sidste opdatering: 16/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.