Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Legal Aid Agency Malta

188/189, Triq l-Ifran, Valetta VLT1455

Tlf.: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Retter med kompetence til at udstede attester om, at der er truffet en retsafgørelse, jf. artikel 36, stk. 1: civilretten (afdelingen for familieretlige anliggender) for Malta og byretten (Gozo) (afdelingen for familieretlige anliggender) (højere retsinstans) for Gozo.

Retter og myndigheder med kompetence til at udstede attester vedrørende et retsgyldigt dokument eller en aftale efter artikel 66: ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Retter med kompetence til at berigtige de i artikel 37, stk. 1, omhandlede attester: civilretten (afdelingen for familieretlige anliggender) for Malta og byretten (Gozo) (afdelingen for familieretlige anliggender) (højere retsinstans) for Gozo.

Retter med kompetence til at berigtige de i artikel 48, stk. 1, omhandlede attester: civilretten (afdelingen for familieretlige anliggender) for Malta og byretten (Gozo) (afdelingen for familieretlige anliggender) (højere retsinstans) for Gozo.

Retter med kompetence til at udstede en attest om suspension eller begrænsning af en attesteret afgørelse, jf. artikel 49: civilretten (afdelingen for familieretlige anliggender) for Malta og byretten (Gozo) (afdelingen for familieretlige anliggender) (højere retsinstans) for Gozo.

Retter og myndigheder med kompetence til at berigtige den attest, der er udstedt efter artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1: ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Artikel 30, stk. 3, artikel 40, stk. 2, og artikel 58, stk. 1: Retter med kompetence til at anerkende en retsafgørelse, nægte anerkendelse og nægte fuldbyrdelse: i) I Malta, civilretten (afdelingen for familieretlige anliggender), og i Gozo, byretten (Gozo) (afdelingen for familieretlige anliggender) (højere retsinstans)

Artikel 61, stk. 2: Ved appel eller indsigelse er den kompetente ret appelretten.

Artikel 62: I Malta er det ikke muligt at indgive yderligere appel eller indsigelse, undtagen ved fornyet behandling efter artikel 811 i kapitel 12 i Maltas lov.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Civilretten (afdelingen for familieretlige anliggender) for Malta og byretten (Gozo) (afdelingen for familieretlige anliggender) (højere retsinstans) for Gozo.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Civilrette (for Malta og Gozo).  I Malta er det ikke muligt at indgive yderligere appel eller indsigelse, undtagen ved fornyet behandling efter artikel 811 i kapitel 12 i Maltas lov.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority (SCSA) 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Tlf.: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Ikke relevant. Centraladministrationen accepterer kun henvendelser på maltesisk eller engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Maltesisk og/eller engelsk.

Sidste opdatering: 24/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.