Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
  Swipe to change

  Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

  Polen

  Indholdet er leveret af
  Polen

  Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

  Ingen.

  Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

  Ingen.

  Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

  Artikel 36, stk. 1

  Retten i domsstaten udsteder efter anmodning fra en part en attest for:

  a) en afgørelse i ægteskabssager ved anvendelse af formularen i bilag II

  den regionale domstol (sąd okręgowy), der traf afgørelsen

  b) en afgørelse i sager vedrørende forældreansvar ved anvendelse af formularen i bilag III

  den ret i første instans (sąd rejonowy), der traf afgørelsen

  den regionale domstol, der traf afgørelse i sager om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab med hensyn til en afgørelse om forældreansvar

  c) en afgørelse om tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og i givet fald eventuelle foreløbige, herunder beskyttende, foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 27, stk. 5, og som ledsager afgørelsen, ved anvendelse af formularen i bilag IV

  Den regionale domstol i Białystok

  Den regionale domstol i Gdańsk

  Den regionale domstol i Katowice

  Den regionale domstol i Kraków

  Den regionale domstol i Lublin

  Den regionale domstol i Łódź

  Den regionale domstol i Poznań

  Den regionale domstol i Rzeszów

  Den regionale domstol i Szczecin

  Den regionale domstol i Warszawa

  Den regionale domstol i Wrocław

  Artikel 66 finder ikke anvendelse.

  Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

  Artikel 37, stk. 1

  Retten i domsstaten berigtiger efter anmodning og af egen drift attesten, hvis der på grund af en materiel fejl eller undladelse er uoverensstemmelse mellem den afgørelse, der skal fuldbyrdes, og attesten.

  Den domstol, der traf afgørelsen (distriktsdomstol eller regional domstol).

  Artikel 48, stk. 1

  Retten i domsstaten berigtiger efter anmodning og af egen drift attesten, hvis der på grund af en materiel fejl eller undladelse er uoverensstemmelse mellem afgørelsen og attesten.

  Den domstol, der traf afgørelsen (distriktsdomstol eller regional domstol).

  Artikel 49

  Hvis og i det omfang en afgørelse, der er attesteret i overensstemmelse med artikel 47, ikke længere er eksigibel, eller dens eksigibilitet er blevet suspenderet eller begrænset, udstedes der efter anmodning til retten i domsstaten til enhver tid en attest, der angiver den manglende eller begrænsede eksigibilitet, ved anvendelse af formularen i bilag VII.

  Den domstol, der traf afgørelsen (distriktsdomstol eller regional domstol).

  Artikel 66 finder ikke anvendelse.

  Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

  Artikel 30, stk. 3

  Enhver berettiget part kan i overensstemmelse med procedurerne i artikel 59-62 og i givet fald afdeling 5 i dette kapitel og kapitel VI, fremsætte anmodning om en afgørelse, som fastslår, at der ikke er grund til at afslå anerkendelse som omhandlet i artikel 38 og 39.

  En regional domstol.

  Artikel 40

  1. De i artikel 59-62 fastsatte procedurer og i givet fald afdeling 5 i dette kapitel og kapitel VI finder tilsvarende anvendelse på en anmodning om afslag på anerkendelse.

  2. Rettens stedlige kompetence afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor der anlægges sag om ikke-anerkendelse.

  En regional domstol.

  Artikel 58, stk. 1

  En anmodning om afslag på fuldbyrdelse i henhold til artikel 39 indgives til en regional domstol.

  Anmodning om afslag på fuldbyrdelse baseret på andre grunde, der er fastsat i eller tilladt i henhold til denne forordning, indgives til den ret, der er ansvarlig for fuldbyrdelsen af afgørelsen.

  Artikel 61, stk. 2

  Indsigelsen eller søgsmålet indgives til/indbringes for den myndighed eller ret, der er meddelt som den myndighed eller ret, som en sådan indsigelse eller et sådant søgsmål klage skal indgives til/indbringes for.

  En appeldomstol (sąd apelacyjny) og, for så vidt angår artikel 58, stk. 1, en højere retsinstans end den ret, der er ansvarlig for fuldbyrdelsen af afgørelsen.

  Artikel 62

  Appel til en appeldomstol.

  Kassationsappel ved øverste domstol (Sąd Najwyższy).

  For så vidt angår artikel 58, stk. 1, findes der ingen retsmidler.

  Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

  Artikel 52

  Anmodningen om fuldbyrdelse indgives til den myndighed, der er kompetent med hensyn til fuldbyrdelse i henhold til lovgivningen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

  — En regional ret — i forbindelse med afgørelser truffet af en ret i et tredjeland om tilbagegivelse af et barn i henhold til Haagerkonventionen af 1980 eller om fjernelse af et barn i henhold til Haagerkonventionen af 1980.

  — En distriktsdomstol — i forbindelse med afgørelser vedrørende forældreansvar.

  Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

  Artikel 61, stk. 2

  Indsigelsen eller søgsmålet indgives til/indbringes for den myndighed eller ret, der er meddelt som den myndighed eller ret, som en sådan indsigelse eller et sådant søgsmål skal indgives til/indbringes for.

  En appeldomstol.

  Artikel 62

  Den øverste domstol.

  Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

  Central myndighed:

  Justitsministeriet

  Den centrale myndigheds funktioner varetages af:

  Kontoret for internationale familiesager (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Afdelingen for anliggender vedrørende familier og mindreårige (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Tlf.: (+ 48) 22 23 90 470

  Fax: (+ 48) 22 89 70 321

  E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl eller polandchildabduction@ms.gov.pl

  Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

  Ingen.

  Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

  Polsk, tysk og engelsk.

  Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

  Polsk.

  Sidste opdatering: 08/12/2023

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.