Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

For så vidt angår de myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, punkt 2 b) ikke relevant

For så vidt angår de myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, punkt 3: ikke relevant

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

For så vidt angår de myndigheder, der er omhandlet i artikel 74, stk. 2:

i. på det kontinentale område: instituttet for social sikring (Instituto da Segurança Social I.P.)

ii. i den selvstyrende region Madeira: Madeiras institut for social sikring (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM)

iii. i den selvstyrende region Azorerne: Azorernes institut for social sikring (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.)

iv. på hele det nationale område: personregisterførere, for så vidt som de har bevilget retshjælp på grundlag af bl.a. en attest om økonomisk status, der er udstedt af en delkommuneforvaltning (juntas de freguesias) (artikel 34, stk. 1, i lovdekret nr. 135/99 af 22. april 1999, sammenholdt med artikel 16, stk. 1, litra rr), i lov nr. 75/2013 af 12. september 2013) eller en erklæring udstedt af den offentlige institution for social bistand, hvor den pågældende opholder sig (artikel 10, stk. 3, i forordningen om gebyrer for registratorer og notarer (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado)).

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Udstedelse af attester vedrørende de i artikel 36, stk. 1, omhandlede afgørelser:

I. i ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar: juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, det almindelige værneting. De civile registerkontorer

ii. i sager vedrørende forældreansvar: udvalg for børne- og ungdomsbeskyttelse

iii. for så vidt angår tilbagegivelse af barnet og foreløbige og sikrende retsmidler: juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, det almindelige værneting.

iv. For så vidt angår foreløbige og sikrende retsmidler: udvalg for børne- og ungdomsbeskyttelse.

Ved udstedelse af attester vedrørende de officielt bekræftede dokumenter, der er omhandlet i artikel 66: ikke relevant.

Ved udstedelse af attester vedrørende de i artikel 66 omhandlede aftaler:

I. i ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar: juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, den kompetente distriktsrets afdelinger. Folkeregistret

ii. i sager vedrørende forældreansvar: udvalg for børne- og ungdomsbeskyttelse

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Ved berigtigelse af de i artikel 37, stk. 1, omhandlede licenser:

juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, det almindelige værneting. Civile registerkontorer og udvalg for børne- og ungdomsbeskyttelse, men sidstnævnte kun med hensyn til forældreansvar.

Ved berigtigelse af de i artikel 66, stk. 3, omhandlede licenser: ikke relevant

Ved berigtigelse af de i artikel 48, stk. 1, og artikel 49, stk. 1 omhandlede licenser:

i. juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, det almindelige værneting for så vidt angår afgørelser om samværsret og om tilbagegivelse af barnet i henhold til artikel 29, stk. 6

ii. civile registerkontorer og udvalg om børne- og ungdomsbeskyttelse for afgørelser om tildeling af samværsret.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Med henblik på artikel 30, stk. 3, artikel 52, artikel 40, stk. 1, og artikel 58, stk. 1:

juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, det almindelige værneting.

Med henblik på enten artikel 62 eller artikel 61, stk. 2:

den ret, der har truffet den anfægtede afgørelse, og som i givet fald er juizoen for familie- og ungdomsret, den lokale juizo for civilretssager eller det almindelige værneting, som hjemviser appellen til den kompetente appeldomstol. I tilfælde af en ny appel til prøvelse af appeldomstolens dom fremsættes appellen ved denne appeldomstol, som derefter henviser den til den øverste domstole (Supremo Tribunal de Justiça), som har kompetence til at påkende den.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Juizoer for familieret og sager om mindreårige hvis ikke, de lokale juizoer for civilretssager hvis ikke, det almindelige værneting.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

De appelsager, der kan antages til realitetsbehandling i de situationer, der er omhandlet i artikel 61 eller 62, er som følger:

I. appeller til prøvelse af en afgørelse truffet af retten i første instans vedrørende anmodning om afslag på anerkendelse eller fuldbyrdelse er omhandlet i artikel 32 og 33 i de almindelige regler om civil værgemål, som henviser til den civile retsplejelov, og kan være:

i. ordinære appeller til appeldomstolen i overensstemmelse med artikel 644 i den civile retsplejelov

ii. ordinære appeller med henblik på genoptagelse ved den øverste domstol til prøvelse af appeldomstolens dom, der behandler appellen af den dom, som retten i første instans har truffet afgørelse om, eller som afslutter sagen, hvorved påstandene i stævningen eller modkravet mod en sagsøgt eller en af de sagsøgte forkastes i overensstemmelse med artikel 671 i den civile retsplejelov

iii. ekstraordinære appeller med henblik på genoptagelse indgivet til og behandlet af den ret i første instans, der har afsagt dommen, på grundlag af en af de situationer, der er omhandlet i artikel 696 i den civile retsplejelov.

II. klager over en afgørelse truffet af personregisterføreren om afslag på anerkendelse er omhandlet i artikel 286 og 291 i personregisterloven og kan være:

i. rekurser til formanden for instituttet for registre og notarer (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.) eller

ii. indsigelser indbragt for den distriktsret, som registerkontoret hører under.

Hvis rekursen afvises, kan den pågældende, hvis han ikke allerede har gjort det, anlægge sag til prøvelse af personregisterførerens oprindelige kendelse ved den kredsdomstol, som registerkontoret hører under, inden for en frist på ti dage fra forkyndelsen af afgørelsen.

Den dom, hvormed retten i første instans træffer afgørelse om personregisterførerens afgørelse, kan appelleres til appeldomstolen. Denne appeldomstols afgørelse kan ikke appelleres til den øverste domstol, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 629, stk. 2, i den civile retsplejelov, hvor der altid kan appelleres.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Gabinete Jurídico e de Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Tlf.: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mailadresse:gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Bedsteforældre, onkler og tanter eller brødre og søstre.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Portugisisk, engelsk og fransk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Portugisisk.

Sidste opdatering: 10/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.