Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Personregisteransvarlig, notar.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Ikke aktuelt.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Den myndighed, der har kompetence til at udstede en attest, er den ret, der har truffet den retsafgørelse, hvis anerkendelse eller fuldbyrdelse begæres i en anden medlemsstat. Alt efter omstændighederne kan der være tale om en distriktdomstol (judecătoria), en domstol (tribunal) eller en appelret (curte de apel).

For så vidt angår officielt bekræftede dokumenter er det udstederen af dokumentet, dvs. en notar eller personregisteransvarlig, der har kompetence til at udstede en attest.

For så vidt angår aftaler, finder bestemmelsen ikke anvendelse.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Den ret, der har kompetence til at berigtige den i artikel 37, stk. 1, omhandlede attest: den ret, der har truffet afgørelsen, og som har udstedt den i artikel 36 omhandlede attest.

Den ret, der har kompetence til at berigtige den i artikel 48, stk. 1, omhandlede attest: den ret, der har truffet privilegeret afgørelsen, og som har udstedt den i artikel 47 omhandlede attest.

De retter, der har kompetence til at udstede en attest om manglende eller begrænset eksigibilitet som omhandlet i artikel 49: den ret, der har truffet afgørelsen om manglende eller begrænset eksigibilitet.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

  • Artikel 30, stk. 3: Retterne i henhold til artikel 95, stk. 1, i den civile retsplejelov
  • Artikel 40, stk. 2: En ret, under samme omstændigheder som dem, der er fastsat i artikel 30, stk. 3
  • Artikel 58, stk. 1: En distriktdomstol (judecătoria) i henhold til artikel 651 i den civile retsplejelov
  • Artikel 61, stk. 2: En ret i henhold til artikel 95, stk. 2, i den civile retsplejelov
  • Artikel 62: Den rumænske civile retsplejelov giver ikke mulighed for at appellere en afgørelse, der er truffet vedrørende anfægtelse af fuldbyrdelsen.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Fogeden i henhold til artikel 623 i den civile retsplejelov.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

I henhold til forordningens artikel 61 kan der appelleres i henhold til artikel 718, stk. 1, i den civile retsplejelov.

I henhold til forordningens artikel 62 kan der ikke appelleres efter en appel som omhandlet i artikel 61.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (justitsministeriet, direktoratetet for international ret og retligt samarbejde)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukarest, cod 050741,

Tlf.: +40372041077; Fax: +40372041079

E-mail: ddit@just.ro

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke aktuelt.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk, fransk og rumænsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Rumænsk.

Sidste opdatering: 24/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.