Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Artikel 36, stk. 1

Distriktsdomstole (okresné súdy), Bratislava II-byretten (Mestský súd Bratislava II), byretten i Košice (Mestský súd Košice) og regionalretterne (krajské súdy)

Article 66

Ikke relevant

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Artikel 37, stk. 1, artikel 48, stk. 1, og artikel 49

Distriktsdomstolen (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice) eller den regionale domstol, der udstedte attesten

Artikel 66, stk. 3. sammenholdt med artikel 37, stk. 1

Ikke relevant

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Artikel 30, stk. 3

 • For ansøgninger om anerkendelse af en afgørelse i sager vedrørende skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab ligger kompetencen hos regionalretten i Bratislava (Krajský súd v Bratislave).

Den ret, der har kompetence til at nedlægge påstand om, at der ikke er nogen grund til at afslå anerkendelse af en afgørelse i sager vedrørende forældreansvar, er den distriktsdomstol (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice), i hvis retskreds barnet har bopæl eller, i mangel af bopæl, i den retskreds, hvor barnet opholder sig. Hvis der ikke findes en sådan ret, er den stedligt kompetente ret Bratislava II-byretten.

Artikel 52

 • Distriktsdomstolen (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice) i den retsskreds hvor barnet har sin bopæl.
 • Distriktsdomstolen (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice) i den retskreds, hvor den mindreårige opholder sig, hvis den ret, der har stedlig kompetence, enten ikke kendes eller ikke kan behandle sagen i tide.

Artikel 40, stk. 1 (stk. 2)

 • Kompetencen til at træffe afgørelse om sager vedrørende skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab ligger hos regionalretten i Bratislava.
 • Den ret, der har kompetence i sager vedrørende forældreansvar, er den distriktsdomstol (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice), i hvis retskreds barnet har bopæl eller, i mangel af bopæl, i den retskreds, hvor barnet opholder sig. Hvis der ikke findes en sådan ret, er den stedligt kompetente ret Bratislava II-byretten.

Artikel 58, stk. 1

 • Distriktsdomstolen (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice) i den retsskreds hvor barnet har sin bopæl.
 • Distriktsdomstolen (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice) i den retskreds, hvor den mindreårige opholder sig, hvis den ret, der har stedlig kompetence, enten ikke kendes eller ikke kan behandle sagen i tide.

Artikel 62

 • Appel vedrørende et retligt spørgsmål (dovolanie) kan som et ekstraordinært retsmiddel indgives til Den Slovakiske Republiks højesteret (Najvyšší súd Slovenskej republiky), hvis en af de grunde, der udtømmende er anført i den relevante retsakt, finder anvendelse (paragraf 420 og 421 i lov nr. 160/2015 — den civile retsplejelov).

Artikel 61, stk. 2

Den ret, der har truffet den afgørelse. som appellen (odvolanie) vedrører.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Distriktsdomstolene (herunder Bratislava II-byretten og byretten i Košice).

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Artikel 61

Appel

Artikel 62

Appel vedrørende et retligt spørgsmål kan benyttes som et ekstraordinært retsmiddel, hvis en af de grunde, der udtømmende er anført i den relevante retsakt, finder anvendelse (paragraf 420 og 421 i lov nr. 160/2015, den civile retsplejelov).

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

 • Med henblik på artikel 79, litra e):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks justitsministerium)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tlf.: +421 2 888 91 379/341/425

Fax +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internet: https://www.justice.gov.sk

 • Med henblik på artikel 79, litra a), b), c), d), f) og g):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Center for international retlig beskyttelse af børn og unge)

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tlf.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internet: https://www.cipc.gov.sk

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Den mindreåriges bedsteforælder, søskende eller en søskende til den mindreåriges forælder.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

 • Med henblik på artikel 79, litra e):

Slovakisk (nationalsprog) og tjekkisk

 • Med henblik på artikel 79, litra a), b), c), d), f) og g):

Slovakisk (nationalsprog), tjekkisk og engelsk

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Med henblik på artikel 80, stk. 3, og artikel 82, stk. 4:

Slovakisk og tjekkisk.

 • Med henblik på artikel 81, stk. 2:

Slovakisk og tjekkisk.

 • Med henblik på artikel 91, stk. 2:

Slovakisk og tjekkisk.

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.