Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

— den myndighed eller det andet organ, der er bemyndiget til at attestere udfærdigelsen og registreringen af det officielt bekræftede dokument, jf. artikel 2, stk. 2, nr. 2), litra b), er: en notar (kun i tilfælde af skilsmisse efter fælles overenskomst for en notar, hvor det officielt bekræftede dokument vedrører skilsmisse mellem ægtefæller uden mindreårige børn efter fælles overenskomst)

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

— den administrative myndighed, der har kompetence til at bevilge retshjælp, jf. artikel 74, stk. 2, er: Justitsministeriet

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

— de retter eller myndigheder, der er kompetente til at udstede en attest i henhold til artikel 36, stk. 1, er: retterne i første instans (okrožna sodišča)

— de retter eller myndigheder, der er kompetente til at udstede en attest i henhold til artikel 66, er:

  • notarer (kun i tilfælde af skilsmisse efter fælles overenskomst for en notar, hvor det officielt bekræftede dokument vedrører skilsmisse mellem ægtefæller uden mindreårige børn efter fælles overenskomst)

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

— de retter, der har kompetence til at berigtige de i artikel 37, stk. 1, omhandlede attester, er: retterne i første instans

— de retter, der har kompetence til at berigtige de i artikel 48, stk. 1, omhandlede attester, er: retterne i første instans

— de retter, der har kompetence til at udstede en attest om, at en afgørelse ikke er eksigibel eller begrænset (artikel 49), er: retterne i første instans

— de retter eller myndigheder, der er kompetente til at berigtige den i artikel 66, stk. 1, sammenholdt med artikel 67, stk. 1, omhandlede attest, er:

  • notarer (kun i tilfælde af skilsmisse efter fælles overenskomst for en notar, hvor det officielt bekræftede dokument vedrører skilsmisse mellem ægtefæller uden mindreårige børn efter fælles overenskomst)

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

— de retter, der har kompetence til at anerkende en afgørelse (artikel 30, stk. 3), er: retterne i første instans

— de retter, der har kompetence til at afvise at anerkende en afgørelse (artikel 40, stk. 1), er: retterne i første instans

— de retter eller myndigheder, der har kompetence til at afslå fuldbyrdelse af en afgørelse (artikel 58, stk. 1), er: retterne i første instans

— de retter eller myndigheder, der har kompetence til at prøve/behandle en klage over en afgørelse vedrørende en anmodning om afslag på fuldbyrdelse af en afgørelse eller til at behandle en appel (artikel 61, stk. 2), er: retterne i første instans

— de retter eller myndigheder, der er kompetente til at behandle yderligere appeller (artikel 62), er: den øverste domstol (vrhovno sodišče)

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

— de myndigheder, der har kompetence til at fuldbyrde en afgørelse (artikel 52), er: retterne i første instans (okrajna sodišča)

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

— den i artikel 61 omhandlede klageprocedure (klage eller appel)

En procedure for fuldbyrdelse af en udenlandsk retsafgørelse, et udenlandsk forlig eller et udenlandsk officielt bekræftet dokument i Slovenien, som ikke også omfatter en anerkendelses- og fuldbyrdelsesprocedure, og hvor skyldner eller den berørte part kan anmode retten om at afslå anerkendelse, at fastslå, at der ikke er nogen grund til at afvise anerkendelse eller afvise fuldbyrdelse af en udenlandsk retsafgørelse, finder sted ved retten i første instans.

Parten skal redegøre for de faktiske omstændigheder til støtte for sit forslag og fremlægge beviser, ellers anses anmodningen for ubegrundet.

Inden retten træffer en afgørelse, sender den en kopi af den fuldstændige, antagelige og begrundede begæring til sagsøgte, som har 30 dage fra forkyndelsesdatoen til at svare.

Retten træffer afgørelse i et dommerkollegium på tre dommere.

Hvis afgørelsen afhænger af de faktiske omstændigheder, træffer retten afgørelse efter et retsmøde.

— den i artikel 62 omhandlede klageprocedure (yderligere klage eller appel)

Der kan indgives appel til prøvelse af retten i første instans' afgørelse. Hvis der indgives en sådan appel, træffer Sloveniens øverste domstol afgørelse om appellen.

Appellen skal indgives senest 30 dage efter forkyndelsen af førsteinstansrettens afgørelse.

Fristen for at besvare en appel er 30 dage fra den dato, hvor appellen blev forkyndt.

Proceduren reguleres med de fornødne ændringer af bestemmelserne om international privatret og procesret samt proceduren for anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser, medmindre andet er fastsat i forordningen eller den relevante bestemmelse i national ret.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Ministeriet for arbejde, familie, sociale anliggender og ligestilling (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve i enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Kommunikationsmidler: e-mail og telefon (tlf.: + 386 1 369 75 00/+ 386 1 369 77 00, e-mailadresse: gp.mddsz@gov.si) — foretrukne kommunikationsmiddel: e-mail

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

For at sikre barnets tarv, herunder i tilfælde af anbringelse hos nære slægtninge i overensstemmelse med artikel 82, skal omstændighederne ved anbringelsen undersøges fra sag til sag, hvorefter der skal indhentes samtykke eller en udtalelse.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Meddelelser til den centrale myndighed kan sendes på slovensk og engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Ved følgende domstole i Slovenien accepteres et af de nationale mindretals sprog også som officielt sprog ud over slovensk:

— Retten i første instans i Koper: italiensk

— Byretten i Koper: italiensk

— Byretten i Piran: italiensk

— Byretten i Lendava: ungarsk.

Meddelelser til den centrale myndighed kan sendes på slovensk og engelsk.

Sidste opdatering: 04/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.