Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

Der er ingen myndigheder i Sverige, der udfærdiger officielt bekræftede dokumenter eller registrerer aftaler.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

En erklæring om, at en part i en sag, der verserer for det sociale nævn (socialnämnden), er fritaget for sagsomkostninger eller gebyrer, afgives af det relevante nævn. En erklæring om, at en part i en sag, der verserer for det sociale nævn, anses for at opfylde de økonomiske betingelser for at være berettiget til hel eller delvis fri proces afgives af retshjælpsmyndigheden (Rättshjälpsmyndigheten).

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Den i artikel 36, stk. 1, omhandlede attest udstedes af den ret eller myndighed, der har truffet afgørelsen.

Da svenske domstole eller myndigheder ikke udsteder officielt bekræftede dokumenter eller registrerer aftaler, bliver det ikke aktuelt at udstede attester som omhandlet i artikel 66, stk. 1.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Den ret eller myndighed, der har truffet afgørelsen, beslutter, om en attest skal berigtiges i henhold til artikel 37, stk. 1, eller 48, stk. 1, eller udsteder en attest om dens manglende eller begrænsede eksigibilitet, jf. artikel 49.

Eftersom svenske domstole eller myndigheder ikke kommer til at udstede attester som omhandlet i artikel 66, stk. 1, bliver det ikke aktuelt at berigtige sådanne attester, jf. artikel 67, stk. 1, i Sverige.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Artikel 30.3

En anmodning i henhold til artikel 30, stk. 3, om en erklæring om, at der ikke er grund til at afslå anerkendelse, fremsættes til byretten (tingsrätten).

Hvis en anmodning vedrører en afgørelse, som helt eller delvist vedrører et barn, skal den indgives til en byret (tingsrätt), jf. kapitel 21, 1 a § i forældreloven (föräldrabalken).

Hvis anmodningen angår en afgørelse, som ikke helt eller delvist vedrører et barn, skal den indgives til den byret i nedenstående fortegnelse, i hvis retskreds modparten har hjemting. Hvis modparten ikke har sit sædvanlige opholdssted i Sverige, indgives anmodningen til Nacka tingsrätt.

Artikel 40 eller 59

En anmodning i henhold til artikel 40 eller 59 om, at en afgørelse ikke skal anerkendes eller fuldbyrdes, indgives til byretten.

Hvis anmodningen angår en afgørelse, som helt eller delvist vedrører et barn, skal den indgives til den byret, der behandler en sag i medfør af kapitel 21 i børneloven om fuldbyrdelse af den afgørelse, som anmodningen vedrører. Hvis der ikke er indledt en fuldbyrdelsessag, indgives anmodningen til den byret, som er angivet i § 1 a i kapitel 21 i børneloven.

Hvis anmodningen angår en afgørelse, som ikke helt eller delvist vedrører et barn, skal den indgives til den byret i ovenstående fortegnelse, i hvis retskreds den, der har fremsat anmodningen, har hjemting. Hvis den pågældende ikke har hjemting i Sverige, indgives anmodningen til Nacka tingsrätt.

Klageadgang

Appeller i henhold til artikel 61, stk. 2, indgives til appelretten (hovrätt).

Appeller i henhold til artikel 62 indgives til højesteret (Högsta domstolen).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

- Artikel 52 i tilfælde af en anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse vedrørende et barns person: Anmodningen indgives til en byret (tingsrätt) som omhandlet i § 1a i kapitel 21 i forældreloven.

- Artikel 52 i tilfælde af en anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse vedrørende sagsomkostninger eller et barns formue: Anmodningen indgives til fogedretten (Kronofogdemyndigheten)

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

En eventuel appel indgives til den kompetente landsret (hovrätt) eller Højesteret.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 10 00 (omstillingen)/ +46 (8) 405 50 05 (i nødsituationer uden for kontortid)

Faxnummer: +46 (8) 723 11 76

E-mail: ud-kc@gov.se

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Svensk, engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Svensk eller engelsk.

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.