Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

— Άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2 στοιχείο β):

Στην Αυστρία, τα δημόσια έγγραφα κατά την έννοια του κανονισμού μπορούν να προέρχονται από ληξιαρχικές αρχές (Personenstandsbehörden) σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα (ABGB) και από δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 1 ABGB (συμφωνία συναφθείσα ενώπιον δικαστηρίου, για την οποία δεν απαιτείται έγκριση).

— Άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3):

Στην Αυστρία, καμία αρχή ή άλλο όργανο δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να καταχωρίζουν συμφωνίες κατά την έννοια του κανονισμού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

— Άρθρο 74 παράγραφος 2:

Στην Αυστρία δεν υφίσταται αρμοδιότητα διοικητικής αρχής υπό την έννοια του άρθρου 74 παράγραφος 2.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β):

— Δικαστήρια και αρχές στα οποία αναφέρεται το άρθρο 36 παράγραφος 1:

Αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

  • σύμφωνα με το άρθρο 76 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας (Juridiktionsnorm) [άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο a)]·
  • σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας [άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο b)]· ή
  • σύμφωνα με το άρθρο 109a του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας [άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ)].

Δικαστήρια και αρχές στα οποία αναφέρεται το άρθρο 66 παράγραφος 1:

Όσον αφορά το στοιχείο α): Στην Αυστρία, το διαζύγιο είναι δυνατό μόνο με έκδοση δικαστικής απόφασης.

Όσον αφορά το στοιχείο β): Αρμόδια είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte) σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Δικαστήρια και αρχές στα οποία αναφέρεται το άρθρο 67 παράγραφος 1:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Δικαστήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο 37 παράγραφος 1:

Αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 είναι τα κοινοποιηθέντα ειρηνοδικεία σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1. Βλ. άρθρα 76, 109 και 109a του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας.

Δικαστήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο 48 παράγραφος 1:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για την προβλεπόμενη στο άρθρο 48 παράγραφος 1 διόρθωση και ανάκληση πιστοποιητικού είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Δικαστήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο 49 παράγραφος 1:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 49 παράγραφος 1 αιτήσεις έκδοσης του πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Δικαστήρια και αρχές στα οποία αναφέρεται το άρθρο 66 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 1:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 1 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Δικαστήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο 30 παράγραφος 3:

Σύμφωνα με το άρθρο 76 ή το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τις αιτήσεις κίνησης της διαδικασίας του άρθρου 30 παράγραφος 3 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Δικαστήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο 52:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τις αιτήσεις εκτέλεσης του άρθρου 52 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Δικαστήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο 40 παράγραφος 2, και στο άρθρο 58 παράγραφος 1:

Σύμφωνα με τα άρθρα 114a και 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τη διαδικασία άρνησης της αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte). Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδιο για τη διαδικασία άρνησης εκτέλεσης του άρθρου 58 παράγραφος 1 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Τα δικαστήρια και η προσφυγή του άρθρου 61 παράγραφος 2:

Αρμόδιο για την προσβολή ή την προσφυγή (στην Αυστρία: «Rekurs») κατά απόφασης επί αίτησης για άρνηση της εκτέλεσης είναι το ιεραρχικά ανώτερο πρωτοδικείο (Landesgericht)· η προσφυγή κατατίθεται, εντούτοις, στο ειρηνοδικείο (Bezirksgericht).

Τα δικαστήρια και η προσφυγή του άρθρου 62:

Αρμόδιο για τυχόν περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή (στην Αυστρία: «Revisionsrekurs») είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof)· η προσφυγή κατατίθεται, εντούτοις, στο ειρηνοδικείο (Bezirksgericht).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 52:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του αυστριακού νόμου περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για τις αιτήσεις εκτέλεσης του άρθρου 52 είναι τα ειρηνοδικεία (Bezirksgerichte).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Τα δικαστήρια και η προσφυγή του άρθρου 61 παράγραφος 2:

Αρμόδιο για την προσβολή ή την προσφυγή (στην Αυστρία: «Rekurs») κατά απόφασης επί αίτησης για άρνηση της εκτέλεσης είναι το ιεραρχικά ανώτερο πρωτοδικείο (Landesgericht)· η προσφυγή κατατίθεται, εντούτοις, στο ειρηνοδικείο (Bezirksgericht).

Τα δικαστήρια και η προσφυγή του άρθρου 62:

Αρμόδιο για τυχόν περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή (στην Αυστρία: «Revisionsrekurs») είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof)· η προσφυγή κατατίθεται, εντούτοις, στο ειρηνοδικείο (Bezirksgericht).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Ονομασία και διεύθυνση των κεντρικών αρχών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 76:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης), Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Τηλ.: +43 1 52152 2142

Φαξ: +43 1 52152 2829

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Κατηγορίες στενών συγγενών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 82 παράγραφος 2:

Για τοποθετήσεις σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεν απαιτείται έγκριση για τις ακόλουθες κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων:

  • παππούδες/γιαγιάδες·
  • αδέλφια γονέων·
  • ενήλικα αδέλφια του τέκνου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συντάσσονται οι κοινοποιήσεις που απευθύνονται στις κρατικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3:

Αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3, το άρθρο 81 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 4 και το άρθρο 91 παράγραφος 2:

Καμία (πέραν της εκάστοτε επίσημης γλώσσας που γίνεται δεκτή στην Αυστρία).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.