Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

– Άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β): οι συμβολαιογράφοι (notaires).

– Άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3): δεν κοινοποιήθηκαν.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

– Άρθρο 36 παράγραφος 1: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (tribunal de la famille), το δικαστήριο ανηλίκων (tribunal de la jeunesse), το ειρηνοδικείο (juge de paix), το εφετείο (cour d’appel).

– Άρθρο 66: οι συμβολαιογράφοι

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

– Άρθρο 37 παράγραφος 1: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (tribunal de la famille), το δικαστήριο ανηλίκων (tribunal de la jeunesse), το ειρηνοδικείο (juge de paix), το εφετείο (cour d’appel).

– Άρθρο 48 παράγραφος 1: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών, το εφετείο.

– Άρθρο 49: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών, το εφετείο.

– Άρθρο 66 παράγραφος 3 / Άρθρο 37 παράγραφος 1: οι συμβολαιογράφοι (notaires).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

– Άρθρο 30 παράγραφος 3: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών.

– Άρθρο 40 παράγραφος 1: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών.

– Άρθρο 58 παράγραφος 1: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών.

– Άρθρο 61 παράγραφος 2: το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών και το εφετείο.

– Άρθρο 62: το εφετείο και το Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Δικαστικοί επιμελητές

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Άρθρο 61: προσφυγή και ανακοπή.

Άρθρο 62: έφεση και αναίρεση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία δικαιοσύνης – Γενική διεύθυνση νομοθεσίας και θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων)

Service de coopération internationale civile (Υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις)

Point de contact fédéral «Enlèvement international d'enfants» (Ομοσπονδιακό σημείο επαφής «Διεθνής απαγωγή παιδιών»)

Διοικητική διεύθυνση: Boulevard de Waterloo 115

Πόλη / Δήμος: Bruxelles

Ταχ. κώδικας: 1000

Τηλ.: +32 (0)2 542 67 00 (24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rapt-parental@just.fgov.be

Διαδικτυακή διεύθυνση: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Αποδεκτές γλώσσες: Γαλλικά (FR), ολλανδικά (NL), γερμανικά (DE), αγγλικά (EN)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Οι 3 εθνικές γλώσσες, δηλαδή τα ολλανδικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, καθώς και τα αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

– Άρθρο 80 παράγραφος 3: Επίσημη γλώσσα του τόπου υποβολής του αιτήματος (FR-NL-DE). Πριν από την υποβολή αιτήματος, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την κεντρική αρχή του Βελγίου για να μάθετε σε ποια γλώσσα θα πρέπει να μεταφραστεί το αίτημα.

– Άρθρο 81 παράγραφος 2 / Άρθρο 82 παράγραφος 2: Επίσημη γλώσσα του τόπου όπου πρόκειται να εξεταστεί το αίτημα. (FR-NL-DE). Πριν από την υποβολή αιτήματος, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την κεντρική αρχή του Βελγίου για να μάθετε σε ποια γλώσσα θα πρέπει να μεταφραστεί το αίτημα.

– Άρθρο 91 παράγραφος 2: Γίνονται δεκτές μόνο οι επίσημες γλώσσες. Πριν από την υποβολή αιτήματος, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την κεντρική αρχή του Βελγίου για να μάθετε σε ποια γλώσσα θα πρέπει να μεταφραστεί το αίτημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.