Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) — Στο βουλγαρικό δίκαιο δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα, κατά την έννοια του κανονισμού, στον τομέα των γαμικών διαφορών και των διαφορών γονικής μέριμνας και, ως εκ τούτου, δεν έχουμε αρμοδιότητα κοινοποίησης.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3) — Στο βουλγαρικό δίκαιο δεν υπάρχουν συμφωνίες στον τομέα των γαμικών διαφορών και των διαφορών γονικής μέριμνας και, ως εκ τούτου, δεν έχουμε αρμοδιότητα κοινοποίησης.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Άρθρο 74 παράγραφος 2 – Στο βουλγαρικό δίκαιο δεν υπάρχουν διοικητικές αρχές, κατά την έννοια του κανονισμού, στον τομέα των γαμικών διαφορών και των διαφορών γονικής μέριμνας και, ως εκ τούτου, δεν έχουμε αρμοδιότητα κοινοποίησης.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Άρθρο 36 παράγραφος 1 – έκδοση πιστοποιητικών για δικαστικές αποφάσεις:

  • Παράρτημα II – το πιστοποιητικό που αφορά αποφάσεις επί γαμικών διαφορών εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad)·
  • Παράρτημα III – το πιστοποιητικό που αφορά αποφάσεις επί διαφορών γονικής μέριμνας εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο·
  • Παράρτημα IV – το πιστοποιητικό για απόφαση που διατάσσει την επιστροφή παιδιού κατόπιν διαδικασίας βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980 εκδίδεται από το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας (Sofiyski gradski sad).

Άρθρο 66 – δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή συμφωνίες στη Βουλγαρία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3) που να αφορούν γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Άρθρο 37 – διόρθωση πιστοποιητικού που αφορά δικαστική απόφαση – αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό:

  • Παράρτημα II – το πιστοποιητικό που αφορά αποφάσεις επί γαμικών διαφορών διορθώνεται από το περιφερειακό δικαστήριο·
  • Παράρτημα III – το πιστοποιητικό που αφορά αποφάσεις επί διαφορών γονικής μέριμνας διορθώνεται από το περιφερειακό δικαστήριο·
  • Παράρτημα IV – το πιστοποιητικό για απόφαση που διατάσσει την επιστροφή παιδιού κατόπιν διαδικασίας βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1980 διορθώνεται από το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Άρθρο 48 παράγραφος 1 – διόρθωση και ανάκληση πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί για προνομιακές αποφάσεις:

Αρμόδιο για τη διόρθωση και την ανάκληση του πιστοποιητικού είναι το περιφερειακό δικαστήριο.

Άρθρο 49 – πιστοποιητικό περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας – αρμόδιο δικαστήριο είναι το περιφερειακό δικαστήριο.

Άρθρο 66 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παράγραφος 1 – άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

- Άρθρο 30 παράγραφος 3 – αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο (okrazhen sad).

- Άρθρο 52 – αρμόδια αρχή είναι ο δικαστικός επιμελητής (sadeben izpalnitel).

Άρθρο 40 παράγραφος 1 – αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο.

Άρθρο 58 παράγραφος 1 – αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο.

Άρθρο 61 παράγραφος 2 – αρμόδιο δικαστήριο είναι το εφετείο (apelativen sad) της περιφέρειας του δικαστηρίου που αποφάσισε την άρνηση εκτέλεσης.

Άρθρο 62 – αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Varhoven kasatsionen sad).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Άρθρο 52 – αρμόδια αρχή είναι ο δικαστικός επιμελητής.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Άρθρο 61 – η διαδικασία άσκησης ενδιάμεσου ένδικου μέσου που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 20).

Άρθρο 62 – η διαδικασία άσκησης αναίρεσης που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 22).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

- Για υποθέσεις που αφορούν τη γονική μέριμνα – International Child Protection and International Adoptions Directorate (Διεύθυνση Διεθνούς Προστασίας των Παιδιών και Διεθνών Υιοθεσιών), ul. Slavyanska No 1, Sofia· στοιχεία επικοινωνίας – μέσω επίσημων διαύλων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλεφωνικά: 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

-  Για γαμικές διαφορές - International Legal Cooperation and European Affairs Directorate (Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων), ul. Slavyanska No 1, Sofia· στοιχεία επικοινωνίας – μέσω επίσημων διαύλων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλεφωνικά: 0035929237415, civil@justice.government.bg.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Η Βουλγαρία απαιτεί έγκριση σε όλες τις περιπτώσεις τοποθέτησης παιδιών στη χώρα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

- Άρθρο 80 παράγραφος 3 – απαιτείται η μετάφραση μόνο στα βουλγαρικά.

- Άρθρο 81 παράγραφος 2 – απαιτείται η μετάφραση μόνο στα βουλγαρικά.

Άρθρο 82 παράγραφος 4 – απαιτείται η μετάφραση μόνο στα βουλγαρικά.

Άρθρο 91 παράγραφος 2 – απαιτείται η μετάφραση μόνο στα βουλγαρικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.