Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Άρθρο 103 στοιχείο α) – πρώτο μέρος:

Το νομικό σύστημα της Κροατίας δεν αναγνωρίζει την έκδοση των ως άνω δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Άρθρο 103 στοιχείο α) – δεύτερο μέρος:

Οι διοικητικές αρχές των κομητειών και της πόλης του Ζάγκρεμπ είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών του άρθρου 36 παράγραφος 1 είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sudovi· sing. općinski sud) που εκδίδουν την απόφαση την οποία αφορά το πιστοποιητικό.

Άρθρο 66

Το νομικό σύστημα της Κροατίας δεν αναγνωρίζει την έκδοση των ως άνω δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών του άρθρου 37 παράγραφος 1 και του άρθρου 48 παράγραφος 1 και τα δικαστήρια και οι αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών σχετικά με την έλλειψη ή τον περιορισμό της εκτελεστότητας του άρθρου  49 είναι τα δημοτικά δικαστήρια που εξέδωσαν την απόφαση την οποία αφορά το πιστοποιητικό.

Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διόρθωση δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111, είναι άνευ αντικειμένου στην Κροατία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα και συμφωνίες στην Κροατία ή το κροατικό νομικό σύστημα δεν αναγνωρίζει την έκδοση δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών [βλ. κοινοποίηση σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 2) σημείο 2) στοιχείο β) και το άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3)].

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν αρχές αρμόδιες για τη διόρθωση δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Άρθρο 30 παράγραφος 3

Στην Κροατία, τα δημοτικά δικαστήρια είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων [άρθρο 18 του νόμου για τα δικαστήρια, Narodne Novine (NN· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 28/13, 33/15, 82/15 και 67/18].

Άρθρο 40 παράγραφος 2

Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση και η εκτέλεση ή το δικαστήριο του τόπου όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση. Εάν ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση και η εκτέλεση δεν έχει την κατοικία του στην Κροατία και η εκτέλεση δεν πρέπει να διενεργηθεί στην Κροατία, μπορεί να υποβληθεί αίτηση σε ένα από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κροατίας.

Οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά απόφασης για την αναγνώριση και την εκτέλεση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης.

Εάν δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, οποιοδήποτε δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την αναγνώριση της εν λόγω απόφασης στο πλαίσιο διαδικασίας σε προκαταρκτικό στάδιο, αλλά με ισχύ μόνο για την εν λόγω διαδικασία.

Άρθρο 58 παράγραφος 1

Τα δημοτικά δικαστήρια είναι καθ’ ύλην αρμόδια να αρνούνται την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Κροατία (άρθρο 18 του νόμου για τα δικαστήρια, NN αριθ. 28/13, 33/15, 82/15 και 67/18).

Άρθρο 61 παράγραφος 2

Τα επαρχιακά δικαστήρια (županijski sudovi· sing. županijski sud) αποφασίζουν σχετικά με όλες τις εφέσεις κατά αποφάσεων δημοτικών δικαστηρίων σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 62

Προσφυγή μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου με τη μορφή αίτησης αναίρεσης με την άδεια του Ανώτατου Δικαστηρίου (Vrhovni sud), εφόσον ασκείται για ιδιαίτερα σημαντικό ουσιαστικό ή δικονομικό ζήτημα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Τα δημοτικά δικαστήρια είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Κροατία (άρθρο 18 του νόμου για τα δικαστήρια, NN αριθ. 28/13, 33/15, 82/15 και 67/18).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Τα ένδικα μέσα κατά απόφασης επί αίτησης άρνησης εκτέλεσης συνίστανται στην άσκηση έφεσης ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (αρμόδια για την υπόθεση είναι τα επαρχιακά δικαστήρια της Pula, της Split και του Ζάγκρεμπ).

Είναι δυνατή η άσκηση έκτακτου ένδικου μέσου με τη μορφή αίτησης αναίρεσης.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Η κεντρική αρχή που έχει επιφορτιστεί να παρέχει συνδρομή στην εφαρμογή του κανονισμού είναι το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής.

Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής είναι:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Croatia

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pisarnica@mrosp.hr

Τηλέφωνο: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Σύμφωνα με το άρθρο 82, δεν απαιτείται η συγκατάθεση της Κροατίας για την τοποθέτηση παιδιού υπό τη φροντίδα γονέων ή στενών συγγενών. Για τους σκοπούς του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, στενοί συγγενείς θεωρούνται οι παππούδες/γιαγιάδες, οι θείοι, οι θείες, οι αδελφοί / ετεροθαλείς αδελφοί, οι αδελφές / ετεροθαλείς αδελφές και τα τέκνα αδελφών / ετεροθαλών αδελφών.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής, ως κροατική κεντρική αρχή, δέχεται κοινοποιήσεις τόσο στα κροατικά όσα και τα αγγλικά για ανακοινώσεις που ανταλλάσσονται με τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Η αίτηση και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στα κροατικά, ως επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.