Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Οικογενειακά Δικαστήρια (μόνο για αποφάσεις άρθρου 36 παράγραφος 1)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Άρθρο 37 παράγραφος 1, άρθρο 48 παράγραφος 1, άρθρο 49· Άρθρο 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Σε όλες τις περιπτώσεις αρμόδια είναι τα Οικογενειακά Δικαστήρια της κάθε επαρχίας ως κατωτέρω:

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας

  τηλ.: (+357) 22865601

  φαξ: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού

  τηλ.: (+357) 25806185

  φαξ: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου

  τηλ.: (+357) 24802754

  φαξ: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου

  τηλ.: (+357) 26802626

  φαξ: (+357) 26306395

  ηλ. ταχυδρομείο:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Οικογενειακά Δικαστήρια (για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3), για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και για την άρνηση εκτέλεσης.

Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο (Εφετείο) για προσβολή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και στο άρθρο 61 παράγραφος 2.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Οικογενειακά Δικαστήρια

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Το ένδικο μέσο που εφαρμόζεται κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62 είναι η Προσφυγή στο Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο (Εφετείο).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125

1461, Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: (+357) 22805951/950

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22518356/328

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: registry@mjpo.gov.cy

Σημεία Επαφής:

 • Τροοδία Διονυσίου

Διοικητικός Λειτουργός

Τηλέφωνο: (+357) 22805932

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22518328

Ηλ. Ταχυδρομείο: tdionysiou@mjpo.gov.cy

 • Κωνσταντίνα Σοφοκλέους

Διοικητικός Λειτουργός

Τηλέφωνο: (+357) 22805973

Τηλεομοιότυπο:(+357) 22518328

Ηλ. Ταχυδρομείο: csophocleous@mjpo.gov.cy

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Σε περίπτωση μετακίνησης παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξετάζουν το οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. παππούδες, θείοι/θείες) για την πιθανή τοποθέτηση του παιδιού. Σε περίπτωση που δεν κριθεί κατάλληλο κάποιο άτομο από το οικογενειακό εξετάζεται και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αφού δεν υπάρξουν κατάλληλα άτομα από το οικογενειακό ή το κοινωνικό περιβάλλον οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα προχωρήσουν με την τοποθέτηση του παιδιού σε εγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια ή ίδρυμα παιδικής προστασίας.

Σε περιπτώσεις στενών συγγενών (π.χ. παππούδες) οι διαδικασίες έγκρισης και τοποθέτησης παιδιών είναι πιο απλοποιημένες.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Αγγλική και Ελληνική

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Ελληνική και Αγγλική

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.