Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Ο Τσεχικός Δικηγορικός Σύλλογος (Česká advokátní komora)

Υποκατάστημα Brno

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Τηλέφωνο: +420 513 030 111
Ηλεκτρονική διεύθυνση: brno@cak.cz

Διεύθυνση ιστού: https://www.cak.cz/en/

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

 • Άρθρο 36 παράγραφος 1

Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για απόφαση

α) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud)

β) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud)

γ) το δημοτικό δικαστήριο του Brno (Městský soud v Brně)

 • Άρθρο 66

Δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

 • Άρθρο 37 παράγραφος 1 και άρθρο 48 παράγραφος 1

Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση πιστοποιητικού

Άρθρο 37 παράγραφος 1

α) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud)

β) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud)

γ) το δημοτικό δικαστήριο του Brno (Městský soud v Brně)

Άρθρο 48 παράγραφος 1 — Προνομιακές αποφάσεις

α) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud) — άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α)

β) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud) — άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) — άρθρο 29 παράγραφος 6

 • Άρθρο 49

Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας

α) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud) — άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α)

β) το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud) — άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

 • Άρθρο 30 παράγραφος 3

Δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης

Το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud).

 • Άρθρο 40 παράγραφος 2

Δικαστήρια αρμόδια για την άρνηση της αναγνώρισης απόφασης

Το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud).

 • Άρθρο 58 παράγραφος 1

Δικαστήρια αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης απόφασης

Το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud).

 • Άρθρο 61 παράγραφος 2

Δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκείται προσφυγή κατά απόφασης άρνησης της εκτέλεσης

Το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud).

 • Άρθρο 62

Δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκείται προσφυγή κατά απόφασης δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 2

Το περιφερειακό δικαστήριο (okresní soud).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Τα περιφερειακά δικαστήρια και/ή οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

 • Άρθρο 61

Προσφυγές κατά αποφάσεων άρνησης της εκτέλεσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62

Προσφυγές δυνάμει των άρθρων 201 επ. του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως τροποποιήθηκε.

 • Άρθρο 62

Περαιτέρω προσφυγές κατά αποφάσεων άρνησης της εκτέλεσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62

Προσφυγή ακυρώσεως δυνάμει των άρθρων 229 επ. του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), όπως τροποποιήθηκε.

Επανεξέταση προσφυγής δυνάμει των άρθρων 236 επ. του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), όπως τροποποιήθηκε.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Γραφείο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Τηλέφωνο: 00420 542 215 522

Αριθμός φαξ: 00420 542 212 836

Email: podatelna@umpod.cz

Διεύθυνση ιστού: http://www.umpod.cz/

Στοιχεία επικοινωνίας:

Zdeněk Kapitán, διευθυντής

Markéta Kačerová Nováková, αναπληρώτρια διευθύντρια

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Καμία απάντηση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Τσεχικά, σλοβακικά και αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

 • Άρθρα 80, 81 και 82

Τσεχικά και σλοβακικά.

 • Άρθρο 91 παράγραφος 2

Τσεχικά και σλοβακικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.