Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Η σύνταξη δημόσιου εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) αποτελεί αρμοδιότητα συμβολαιογράφου. Κατάλογος των συμβολαιογράφων διατίθεται στον ιστότοπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου (Νοtarite Koda).

Η καταχώριση συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3) αποτελεί αρμοδιότητα του ληξιαρχείου της τοπικής αρχής του κέντρου της κομητείας (maakonnakeskus). Κατάλογος των εν λόγω ληξιαρχείων διατίθεται εδώ.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοια διοικητική αρχή στην Εσθονία. Στην Εσθονία, οι υπηρεσίες των συμβολαιογράφων και των ληξιαρχείων δεν παρέχονται δωρεάν.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Στην Εσθονία, η έκδοση πιστοποιητικών για αποφάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 αποτελεί αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου.

Τα πιστοποιητικά για δημόσια έγγραφα που συντάσσονται από συμβολαιογράφο ή τα πιστοποιητικά για δημόσιες συμφωνίες που συντάσσονται από ληξιαρχείο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 66, μπορούν να εκδίδονται είτε από συμβολαιογράφο είτε από το ληξιαρχείο της τοπικής αρχής του κέντρου της κομητείας. Κατάλογος των συμβολαιογράφων διατίθεται εδώ, ενώ κατάλογος των ληξιαρχείων διατίθεται εδώ.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Στην Εσθονία, η διόρθωση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1 και η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 49 αποτελεί αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου.

Η διόρθωση του πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1, αποτελεί καθήκον συμβολαιογράφου. Κατάλογος των συμβολαιογράφων διατίθεται εδώ.

Η διόρθωση του πιστοποιητικού για δημόσια συμφωνία που έχει συνταχθεί από ληξιαρχείο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1, αποτελεί καθήκον τοπικής αρχής του κέντρου της κομητείας. Κατάλογος των εν λόγω ληξιαρχείων διατίθεται εδώ.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και στο άρθρο 58 παράγραφος 1 υποβάλλονται στο περιφερειακό δικαστήριο. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 υποβάλλεται στο επαρχιακό δικαστήριο και η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 62 υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Στην Εσθονία, οι δικαστικοί επιμελητές είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των αποφάσεων. Ο αιτών επιλέγει δικαστικό επιμελητή από την περιφέρεια στην οποία κατοικεί ο οφειλέτης. Οι δικαστικοί επιμελητές ασκούν τα καθήκοντά τους σε τέσσερις κομητειακές δικαστικές περιφέρειες: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa και Virumaa.

Κατάλογος των δικαστικών επιμελητών διατίθεται στον ιστότοπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτώχευσης (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Στην Εσθονία, η προσβολή που προβλέπεται στο άρθρο 61 υποβάλλεται στο επαρχιακό δικαστήριο και η προσβολή που προβλέπεται στο άρθρο 62 υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Όσον αφορά το άρθρο 77 παράγραφος 1, το άρθρο 79 στοιχεία γ), δ) και ε), και το άρθρο 81, η κεντρική αρχή στην Εσθονία είναι:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justiitsministeerium)

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Ηλεκτρονική διεύθυνση: central.authority@just.ee,

Τηλ.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

Όσον αφορά το άρθρο 79 στοιχεία α), β), στ) και ζ), και τα άρθρα 80 και 82, η κεντρική αρχή στην Εσθονία είναι:

Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Ηλεκτρονική διεύθυνση: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Τηλ.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Στην Εσθονία, τα παιδιά μπορούν να τοποθετούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση μόνο υπό τη φροντίδα γονέα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3, οι εσθονικές κεντρικές αρχές δέχονται κοινοποιήσεις τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 2, οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 80, 81 και 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών είναι η εσθονική και η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.