Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Το φινλανδικό δίκαιο δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με τα δημόσια έγγραφα ή τις καταχωρισμένες συμφωνίες κατά την έννοια του κανονισμού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Στη Φινλανδία, η διοικητική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 είναι το Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας (φινλανδικά: Sosiaalilautakunta· σουηδικά: Socialnämnd).

Αρμόδια αρχή που μπορεί να χορηγήσει δηλώσεις ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για νομική συνδρομή: η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής (φινλανδικά: oikeusaputoimisto· σουηδικά: rättshjälpsbyrå).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 εκδίδεται από το δικαστήριο ή την αρχή που εξέδωσε την απόφαση ή ενέκρινε τη συμφωνία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 και του άρθρου 48 παράγραφος 1: το δικαστήριο ή άλλη αρχή που εξέδωσε την απόφαση

Δικαστήρια που έχουν τη δικαιοδοσία να εκδώσουν το πιστοποιητικό περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας που αναφέρεται στο άρθρο 49: το δικαστήριο ή άλλη αρχή που ανέστειλε ή απέρριψε την εκτέλεση, ή με την απόφαση του οποίου / της οποίας προηγούμενη απόφαση δεν είναι πλέον εκτελεστή ή η εκτελεστότητά της είναι περιορισμένη.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία να αναγνωρίζουν απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 και να αρνούνται να αναγνωρίσουν απόφαση (άρθρο 40 παράγραφος 2): Περιφερειακό Δικαστήριο (φινλανδικά: käräjäoikeus· σουηδικά: tingsrätt).

Δικαστήρια και αρχές αρμόδιες για την άρνηση εκτέλεσης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1: Περιφερειακό Δικαστήριο (φινλανδικά: käräjäoikeus· σουηδικά: tingsrätt).

Αρχές και δικαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού: Εφετείο (φινλανδικά: hovioikeus· σουηδικά: hovrätt).

Αρχές και δικαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 62 του κανονισμού: Ανώτατο Δικαστήριο (φινλανδικά: korkein oikeus· σουηδικά: högsta domstolen).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Εάν η εκτέλεση αφορά την επιμέλεια, τη διαμονή ή το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί ή την επιστροφή παιδιού σε άλλο κράτος μέλος: Περιφερειακό Δικαστήριο (φινλανδικά: käräjäoikeus· σουηδικά: tingsrätt).

Εάν έχουν παρέλθει λιγότερα από τρία έτη από την έκδοση της απόφασης σχετικά με την επιμέλεια, τη διαμονή ή το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί ή την επιστροφή του παιδιού σε άλλο κράτος μέλος, η εκτέλεση της απόφασης μπορεί να ζητηθεί από δικαστικό επιμελητή αντί δικαστηρίου.

Εάν η εκτέλεση αφορά δικαστικά έξοδα: Εθνική Αρχή Εκτέλεσης της Φινλανδίας (φινλανδικά: Ulosottoviranomainen· σουηδικά: Utsökningsmyndighet).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Άρθρο 61 παράγραφος 2: Ένδικα μέσα κατά απόφασης άρνησης της εκτέλεσης μπορούν να ασκηθούν ενώπιον εφετείου. Προσφυγές που απευθύνονται στο εφετείο πρέπει να αποστέλλονται στη γραμματεία του περιφερειακού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 62: Ανώτατο Δικαστήριο. Προσφυγές που απευθύνονται στο Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να αποστέλλονται στη γραμματεία του εφετείου που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνής νομική συνδρομή

PL 25

00023 GOVERNMENT

Τηλ.:+ 358 9 1606 7628

Φαξ:+ 358 9 1606 7524

Email central.authority.om@gov.fi

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Η Φινλανδία δεν έχει την κατηγορία των στενών συγγενών που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Εκτός από τα φινλανδικά και τα σουηδικά, γίνονται επίσης δεκτά και τα αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Άρθρο 91 παράγραφος 2: Εκτός από τα φινλανδικά και τα σουηδικά, γίνονται επίσης δεκτά και τα αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.