Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Οι συμβολαιογράφοι (notaires) είναι οι αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) που είναι εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν δημόσιο έγγραφο.

Οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί γραμματείς (greffiers) είναι οι δημόσιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να καταχωρούν τη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Το γραφείο δικαστικής αρωγής (bureau d’aide juridictionnelle) του πρωτοδικείου (tribunal judiciaire) του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή το γραφείο της περιφέρειας του δικαστηρίου που θα επιληφθεί της υπόθεσης.

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα περί ενός γραφείου, γραφείο υπάρχει επίσης σε καθένα από τα ακόλουθα δικαστήρια:

  • στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation)·
  • στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'Etat)·
  • στο εθνικό δικαστήριο αρμόδιο για υποθέσεις ασύλου (Cour nationale du droit d'asile).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Έκδοση πιστοποιητικών αποφάσεων γαμικών διαφορών, διαφορών γονικής μέριμνας ή αποφάσεων που διατάσσουν την επιστροφή παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 36:

– ο προϊστάμενος της γραμματείας (directeur de greffe) του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή ενέκρινε τη συμφωνία.

Έκδοση πιστοποιητικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 66:

– ο πρόεδρος του πρωτοδικείου (αντ’ αυτού, ο δικαστής)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1: ο διευθυντής της γραμματείας ή το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1: η αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό.

Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 49: η αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό.

Δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1: ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου (αντ’ αυτού, ο δικαστής)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την αναγνώριση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3: ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο αναπληρωτής του.

Δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την άρνηση της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2: ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο αναπληρωτής του.

Δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την άρνηση εκτέλεσης, για την προσβολή ή την προσφυγή και την περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή που προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62: ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Στη Γαλλία, το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του εφετείου (cour d’appel).

Εάν δεν προέρχεται από δικαστή, η άρνηση έκδοσης του πιστοποιητικού σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται από γαλλικά δικαστήρια μπορεί να παραπεμφθεί στον πρόεδρο του πρωτοδικείου. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου λαμβάνει την τελική απόφαση για το αίτημα, αφού ακουστούν ή κληθούν ο αιτών και η αρχή στην οποία απευθύνθηκε το αίτημα: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 509-7.

Σε περίπτωση περαιτέρω προσβολής (άρθρο 62), το ένδικο μέσο ασκείται στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Για το σύνολο του κανονισμού με εξαίρεση τις διασυνοριακές τοποθετήσεις:

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Διεύθυνση Αστικών Υποθέσεων)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE (Τμήμα αμοιβαίας συνδρομής, ιδιωτικού διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Τηλ.: +33 (0)1.44.77.61.05

Για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις:

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Διεύθυνση Δικαστικής Προστασίας Νέων)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Γραφείο δικαστικών υποθέσεων και νομοθεσίας)

Ταχυδρομική διεύθυνση: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Διεύθυνση γραφείων: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Τηλ.: +33 (01) 70 22 89 84

ή +33 (01) 70 22 75 82

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Καμία άλλη κατηγορία στενών συγγενών πέραν των γονέων.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Γαλλικά και αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Γαλλικά και αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.