Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

  • Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 σημείο 2 στοιχείο β): Οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επίσης, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.
  • Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 σημείο 3: Το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο ή ο συμβολαιογράφος
  • Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 σημείο 2 στοιχείο β): -

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Στη χώρα μας δεν εμπλέκονται "διοικητικές αρχές" στη διαδικασία παροχής δικαστικής αρωγής. Αρμόδιες αρχές είναι τα κατά τόπον και καθ'ύλην αρμόδια Δικαστήρια.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Για το Άρθρο 36(1) αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικών είναι το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ή η αρχή (συμβολαιογράφος) που εξέδωσε το έγγραφο.

Για το Άρθρο 66 αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικών είναι το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ή η αρχή (συμβολαιογράφος) που εξέδωσε το έγγραφο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Αρμόδιο για τη διόρθωση και ανάκληση των πιστοποιητικών είναι το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης είναι το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Αρμόδιο Δικαστήριο για την αναγνώριση απόφασης- άρθρο 30(3), για την άρνηση αναγνώρισης- άρθρο 40(2) και για την άρνηση εκτέλεσης- άρθρο 58(1) είναι Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατοικία του ως άνω προσώπου, λαμβάνεται υπόψη η περιφέρεια του τόπου διαμονής του και εάν ούτε αυτή προκύπτει, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Για προσβολή ή προσφυγή- άρθρο 61(2) αρμόδιο είναι το Εφετείο.

Για περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή- άρθρο 62 αρμόδιος είναι ο Άρειος Πάγος.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Αρμόδιο για την αναγκαστική εκτέλεση όργανο είναι ο δικαστικός επιμελητής.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Η προσβολή ή προσφυγή του άρθρου 61 ασκείται (με το ένδικο μέσο της έφεσης) ενώπιον του Εφετείου, ενώ η  περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή του άρθρου 62 ασκείται με (με το ένδικο μέσο της αναίρεσης) ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Κεντρική Αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 ορίζεται το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων:

κ. Βασίλειος Σαρηγιαννίδης

Προϊσταμένη Τμήματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου:

κα. Ξανθίππη Παππά

Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Τηλ: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει ότι η έγκριση της παρ.1 δεν απαιτείται για άλλη τοποθέτηση πλην αυτής υπό τη φροντίδα του γονέα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Ελληνικά, Αγγλικά

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

- Άρθρο 80 παρ. 3: Ελληνικά

- Άρθρο 81 παρ. 2: Ελληνικά

- Άρθρο 82 παρ. 4: Ελληνικά

- Άρθρο 91 παρ. 2: -

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.