Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ουγγαρία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Δεν αφορά το ουγγρικό δίκαιο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Δεν αφορά το ουγγρικό δίκαιο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος ΙΙ εκδίδονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο [άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α)]. Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος ΙΙΙ εκδίδονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και την αρμόδια αρχή επιτροπείας [άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β)]. Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος IV εκδίδονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Πέστης) [άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]. Το άρθρο 66 δεν αφορά το ουγγρικό δίκαιο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος ΙΙ διορθώνονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο [άρθρο 37 παράγραφος 1]. Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος ΙΙΙ διορθώνονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ τα γραφεία της κυβέρνησης της Βουδαπέστης και της κομητείας που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως γραφείων προστασίας των παιδιών και επιτροπείας διορθώνουν τα πιστοποιητικά του παραρτήματος ΙΙΙ που εκδίδονται από την αρχή επιτροπείας στον τομέα της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 37 παράγραφος 1). Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος IV διορθώνονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Πέστης) (άρθρο 37 παράγραφος 1). Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος V διορθώνονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ τα γραφεία της κυβέρνησης της Βουδαπέστης και της κομητείας που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως γραφείων προστασίας των παιδιών και επιτροπείας διορθώνουν τα πιστοποιητικά του παραρτήματος V που εκδίδονται από την αρχή επιτροπείας στον τομέα αρμοδιότητάς τους (άρθρο 48 παράγραφος 1). Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος VI διορθώνονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο (άρθρο 48 παράγραφος 1). Τα πιστοποιητικά του παραρτήματος VII εκδίδονται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και την αρμόδια αρχή επιτροπείας (άρθρο 49 παράγραφος 1). Το άρθρο 66 δεν αφορά το ουγγρικό δίκαιο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Όσον αφορά το άρθρο 30 παράγραφος 3: Αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του καθ’ ου στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, του τόπου συνήθους διαμονής του καθ’ ου (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας)· σε αντίθετη περίπτωση, το επαρχιακό δικαστήριο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του καθ' ου στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, του τόπου της συνήθους διαμονής του καθ’ ου (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας), ή, εάν ο αιτών δεν έχει την κατοικία του, την έδρα του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ουγγαρία, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας.

Όσον αφορά το άρθρο 52: Με εξαίρεση τις αποφάσεις, τα δημόσια έγγραφα ή τις συμφωνίες επικοινωνίας, αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο που λειτουργεί στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο υπόχρεος διάδικος ή το παιδί (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας)· στην περίπτωση αποφάσεων, δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών σχετικά με την επικοινωνία, αρμόδιο είναι το επαρχιακό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού το οποίο αφορά η επικοινωνία στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, του τόπου διαμονής του στην Ουγγαρία, ή, εάν αυτός δεν μπορεί να διαπιστωθεί, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας.

Όσον αφορά το άρθρο 40 παράγραφος 2: Αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του καθ' ου στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, του τόπου συνήθους διαμονής του καθ’ ου (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας)· σε αντίθετη περίπτωση, το επαρχιακό δικαστήριο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του καθ' ου στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, του τόπου της συνήθους διαμονής του καθ’ ου (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας), ή, εάν ο αιτών δεν έχει την κατοικία του, την έδρα του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ουγγαρία, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας.

Όσον αφορά το άρθρο 58 παράγραφος 1: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο που διατάσσει την εκτέλεση.

Όσον αφορά το άρθρο 61 παράγραφος 2: Οι προσφυγές ασκούνται ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και εκδικάζονται από το περιφερειακό δικαστήριο.

Όσον αφορά το άρθρο 62: Οι περαιτέρω προσφυγές πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση και εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Με εξαίρεση τις αποφάσεις, τα δημόσια έγγραφα ή τις συμφωνίες επικοινωνίας, αρμόδιο δικαστήριο είναι το επαρχιακό δικαστήριο που λειτουργεί στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο υπόχρεος διάδικος ή το παιδί (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας)· στην περίπτωση αποφάσεων, δημόσιων εγγράφων ή συμφωνιών σχετικά με την επικοινωνία, αρμόδιο είναι το επαρχιακό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού το οποίο αφορά η επικοινωνία στην Ουγγαρία ή, ελλείψει αυτού, του τόπου διαμονής του στην Ουγγαρία, ή, εάν αυτός δεν μπορεί να διαπιστωθεί, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βούδας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Όσον αφορά το άρθρο 61: Έφεση.

Όσον αφορά το άρθρο 62: Επανεξέταση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν την επιστροφή παιδιών που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό και την επιστροφή παιδιών που μεταφέρθηκαν στην Ουγγαρία, το Υπουργείο Εσωτερικών (διεύθυνση: 1054 Βουδαπέστη, Báthory utca 12, ταχυδρομική διεύθυνση: 1357 Budapest, Pf. 2, τηλέφωνα: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155, ηλ. ταχυδρομείο: gyergyam@bm.gov.hu).

Για τις περιπτώσεις που αφορούν την επιστροφή παιδιών που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό και την επιστροφή παιδιών που μεταφέρθηκαν στην Ουγγαρία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (διεύθυνση: 1054 Βουδαπέστη. Báthory utca 12., ταχυδρομική διεύθνση: 1357 Budapest, Pf. 2., τηλέφωνα: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188, φαξ: +36-1-550-3946, ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Δεν αφορά το ουγγρικό δίκαιο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Αγγλικά, ουγγρικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Ουγγρικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.