Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Καμία αρχή δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν από το ιρλανδικό δίκαιο, δεδομένου ότι τα σχετικά ζητήματα οικογενειακού δικαίου εξετάζονται από τα ιρλανδικά δικαστήρια.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Η Legal Aid είναι η αρμόδια αρχή που χορηγεί τη νομική αρωγή που προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Legal Aid Board (LAB) (Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής) ως εξής:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Τηλέφωνο: 066 947 1000
Τοπικό: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα εξής:

Έκδοση πιστοποιητικού — Άρθρο 36 παράγραφος 1

— απόφαση επί γαμικών διαφορών, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα II:

το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) ή το Ανώτερο Δικαστήριο·(High Court)·

— απόφαση επί διαφορών γονικής μέριμνας, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα III:

το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court), το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) ή το Ανώτερο Δικαστήριο·(High Court)·

— απόφαση που διατάσσει την επιστροφή παιδιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε συνοδευτικά της απόφασης προσωρινά, και ασφαλιστικά, μέτρα τα οποία διατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα IV:

το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Έκδοση πιστοποιητικού — Άρθρο 66 παράγραφος 1

— επί γαμικών διαφορών, χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα VIII:

Κανένα δικαστήριο ή αρχή δεν είναι αρμόδιο βάσει του ιρλανδικού δικαίου για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία επί γαμικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

— δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία επί διαφορών γονικής μέριμνας, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα IX:

το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court), το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) ή το Ανώτερο Δικαστήριο·(High Court).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Διόρθωση πιστοποιητικού — Άρθρο 37 παράγραφος 1

Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 μπορεί να διορθώσει το πιστοποιητικό που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1.

 • Το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)·
 • το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)·
 • το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Διόρθωση ή ανάκληση πιστοποιητικού — Άρθρο 48 παράγραφος 1

Το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε το πιστοποιητικό:

 • το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)·
 • το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)·
 • το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Πιστοποιητικό περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας (απόφασης για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 47) — Άρθρο 49

Το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε το πιστοποιητικό:

 • το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)·
 • το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)·
 • το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Κανένα δικαστήριο ή αρχή δεν είναι αρμόδιο βάσει του ιρλανδικού δικαίου για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία επί γαμικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία επί διαφορών γονικής μέριμνας σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να διορθώσει το πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1:

 • το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)·
 • το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)·
 • το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 66 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 1:

 • το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)·
 • το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)·
 • το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Άρθρο 30 παράγραφος 3 — Αίτηση για την έκδοση απόφασης που αναγνωρίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης αναγνώρισης: Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στην Ιρλανδία, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 52: Εκτέλεση: Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 52 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στην Ιρλανδία, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 40 παράγραφος 1: Άρνηση αναγνώρισης: Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στην Ιρλανδία, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 58 παράγραφος 1: Άρνηση εκτέλεσης: Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στην Ιρλανδία, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 61 παράγραφος 2: Προσβολή ή προσφυγή — άρνηση εκτέλεσης:

στο Εφετείο (Court of Appeal).

Άρθρο 62: Δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο σε περιορισμένες περιπτώσεις — Η απόφαση πρέπει να αφορά ζήτημα γενικού δημόσιου ενδιαφέροντος ή η άσκηση έφεσης θα πρέπει να επιβάλλεται προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

— στην Ιρλανδία, στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

— στην Ιρλανδία, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Προσφυγή κατά απόφασης σε πρώτο βαθμό μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου (High Court).

Στην Ιρλανδία προσφυγή επί νομικού ζητήματος μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου (Court of Appeal) [Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) είναι αρμόδιο για την εκδίκαση έφεσης κατά απόφασης του Ανώτερου Δικαστηρίου (High Court) εάν κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την απευθείας προσφυγή σε αυτό.  Το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) είναι επίσης αρμόδιο για την εκδίκαση αναίρεσης κατά απόφασης του Εφετείου εάν θεωρεί ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Σύνταγμα.].

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Κεντρική αρχή για ζητήματα διεθνούς απαγωγής παιδιών

Department of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ιρλανδία

Τηλ.: + 353 1 859-2232

Φαξ: + 353 1 479-0201

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: internationalchildabduction@justice.ie
Ιστότοπος: https://www.justice.ie

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Άνευ αντικειμένου. Η Ιρλανδία δεν έκανε χρήση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 82 για την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών στενών συγγενών από την απαίτηση παροχής έγκρισης για διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών στην Ιρλανδία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Αγγλικά· ιρλανδικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Αγγλικά· ιρλανδικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.