Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

α) Οι αρχές στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και παράγραφος 2 σημείο 3):

— Δημόσιες αρχές ή άλλες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσια έγγραφα όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β): συμβολαιογράφος (notaio), ληξίαρχος (ufficiale dello stato civile), δικαστήριο (autorità giudiziaria

— Δημόσιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3): ληξίαρχος, δικαστήριο [Γενικό Δικαστήριο (Tribunale) και Εισαγγελία (Procura della Repubblica)].

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

β) Οι αρχές στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 74 παράγραφος 2:

— Διοικητικές αρχές που χορηγούν δικαστική αρωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2: ουδεμία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα δικαστήρια και οι αρχές που είναι αρμόδια να εκδίδουν πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 και στο άρθρο 66 και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να διορθώνουν πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1, στο άρθρο 48 παράγραφος 1, στο άρθρο 49 και στο άρθρο 66 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 1·

— Δικαστήρια και αρχές αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 και στο άρθρο 66: Γενικό Δικαστήριο, Εισαγγελία, ληξίαρχος·

— Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών όπως προβλέπεται στα άρθρα 37 παράγραφος 1 και 48 παράγραφος 1, και γενικά δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49: Γενικό Δικαστήριο, Εισαγγελία και ληξίαρχος.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

— Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών όπως προβλέπεται στα άρθρα 37 παράγραφος 1 και 48 παράγραφος 1: Γενικό Δικαστήριο, Εισαγγελία και ληξίαρχος·

Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 49: Γενικό Δικαστήριο·

Δικαστήρια ή αρχές αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1, το οποίο εκδίδεται κατά την έννοια του άρθρου 66 παράγραφος 1: Γενικό Δικαστήριο, Εισαγγελία και ληξίαρχος.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

γ) Τα δικαστήρια στα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 52, στο άρθρο 40 παράγραφος 1, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62, καθώς και τα δικαστήρια στα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 61 παράγραφος 2:

— Τα δικαστήρια στα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 30 παράγραφος 3, στο άρθρο 52, στο άρθρο 40 παράγραφος 1, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62, καθώς και οι αρχές και τα δικαστήρια στα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 61 παράγραφος 2: Γενικό Δικαστήριο και Εφετείο (Corte di Appello

— Τα δικαστήρια στα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 62: Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Corte di Cassazione).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

δ) Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 52:

Γενικό Δικαστήριο και Εφετείο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

ε) Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62:

όσον αφορά το άρθρο 61, η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου εφετείου· όσον αφορά το άρθρο 62, η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου(Corte Suprema di Cassazione).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

στ) Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα μέσα επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 76:

Η κεντρική αρχή για το σύνολο της ιταλικής επικράτειας είναι το Τμήμα Δικαιοσύνης Ανηλίκων και Κοινοτήτων (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Τηλέφωνο: +39 06 68188326· 06 68188331· 06 68188335

Φαξ: +39 06 68808085

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prot.dgmc@giustiziacert.it

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Στην Ιταλία δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες συγγενών, πλην των γονέων, η τοποθέτηση παιδιών υπό τη φροντίδα των οποίων δεν χρειάζεται έγκριση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

η) Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για κοινοποιήσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3:

ιταλικά, αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

θ) Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3, το άρθρο 81 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 4 και το άρθρο 91 παράγραφος 2:

καμία γνωστοποίηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.