Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 325 του νόμου για τους συμβολαιογράφους (Notariāta likums), αρμόδιοι για τη λύση του γάμου και την έκδοση πιστοποιητικού διαζυγίου είναι οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι (zvērināts notārs).

Ο νόμος για τους συμβολαιογράφους και η αγγλική μετάφρασή του διατίθενται στη διεύθυνση Notariāta likums (likumi.lv)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Η υπηρεσία νομικής συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Το πιστοποιητικό για απόφαση του άρθρου  36 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού εκδίδεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση.

Το πιστοποιητικό για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού εκδίδεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση. Εάν η απόφαση εκδόθηκε από οικογενειακό δικαστήριο (bāriņtiesa) σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), γ), δ) ή ε), το αντίστοιχο πιστοποιητικό του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) εκδίδεται από το οικογενειακό δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση.

Το πιστοποιητικό για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas pilsētas tiesa).

Το πιστοποιητικό για δημόσιο έγγραφο σε γαμικές διαφορές του άρθρου 66 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού εκδίδεται από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Αρμόδιο για τη διόρθωση πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διόρθωσής του.

Αρμόδιο για τη διόρθωση και ανάκληση πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 48 αράγραφος 1 του κανονισμού είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διόρθωσης ή ανάκλησής του.

Αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση έκδοσής του.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3, το άρθρο 40 παράγραφος 2 και το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι το επαρχιακό (δημοτικό) δικαστήριο [rajona (pilsētas) tiesa] του τόπου εκτέλεσης της απόφασης ή ο δηλωμένος τόπος κατοικίας (deklarētā dzīvesvieta) του εναγομένου ή, ελλείψει αυτού, ο τόπος κατοικίας (dzīvesvieta) ή η καταστατική έδρα (juridiskā adrese) του εναγομένου.

Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία αναγνωρίζεται απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με την υποβολή παρεμπίπτουσας προσφυγής (blakus sūdzība). Η παρεμπίπτουσα προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση και να απευθύνεται στο αρμόδιο εφετείο. Η απόφαση του εφετείου επί της παρεμπίπτουσας προσφυγής μπορεί, ωστόσο, να προσβληθεί με την υποβολή παρεμπίπτουσας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa).

Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για την άρνηση της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με την υποβολή παρεμπίπτουσας προσφυγής. Η παρεμπίπτουσα προσφυγή υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση και απευθύνεται στο αρμόδιο εφετείο (άρθρο 61 του κανονισμού).

Η απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου (apgabaltiesa) με την οποία αναγνωρίζεται η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί μόνο με την άσκηση παρεμπίπτουσας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο (άρθρο 62 του κανονισμού).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού είναι το αρμόδιο εφετείο. Η παρεμπίπτουσα προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση και να απευθύνεται στο αρμόδιο εφετείο.

Η απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου με την οποία αναγνωρίζεται η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί μόνο με την άσκηση παρεμπίπτουσας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο (άρθρο 62 του κανονισμού). Η παρεμπίπτουσα προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση που υπόκειται σε ένδικα μέσα και να απευθύνεται στο αρμόδιο ακυρωτικό δικαστήριο (kasācijas instances tiesa).

Στην περίπτωση τόσο των άρθρων 61 όσο και 62 του κανονισμού, μπορεί να υποβληθεί παρεμπίπτουσα προσφυγή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Διάδικος στον οποίο έχει κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 56.2 του νόμου για την πολιτική δικονομία (Civilprocesa likums) (δηλαδή πρόσωπο του οποίου ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος διαμονής δεν βρίσκεται στη Λετονία) μπορεί να ασκήσει παρεμπίπτουσα προσφυγή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της καθαρογραμμένης απόφασης.

Σε περίπτωση υποβολής παρεμπίπτουσας προσφυγής, καταβάλλεται ασφάλεια ύψους 70 ευρώ.

Η παρεμπίτπουσα προσφυγή εξετάζεται με γραπτή διαδικασία. Το δικαστήριο γνωστοποιεί στους διαδίκους την ημερομηνία κατά την οποία θα εξεταστεί η παρεμπίπτουσα προσφυγή. Αντίγραφο της απόφασης επιδίδεται στους διαδίκους εντός τριών ημερών από την ημερομηνία εξέτασης της παρεμπίπτουσας προσφυγής. Η απόφαση επί της παρεμπίπτουσας προσφυγής δεν μπορεί να προσβληθεί και παράγει αποτελέσματα από την έκδοσή της.

Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παρεμπίπτουσας προσφυγής προβλέπεται στο κεφάλαιο 55 του νόμου για την πολιτική δικονομία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Η κεντρική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό είναι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατία της Λετονίας (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pasts@tm.gov.lv

Τηλ.: +371 67036802

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Κατά κανόνα, εντός του κανονιστικού πλαισίου της Λετονίας, απαιτείται συγκατάθεση για την τοποθέτηση παιδιού υπό τη φροντίδα οποιουδήποτε από τους συγγενείς του παιδιού, προσώπων με τα οποία το παιδί έχει στενή σχέση ή άλλων προσώπων. Ωστόσο, προβλέπεται εξαίρεση όσον αφορά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο451 του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών (Bērnu tiesību aizsardzības likums), οι γονείς μπορούν να θέσουν ένα παιδί υπό τη φροντίδα άλλου προσώπου στη Λετονία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας από τους γονείς πρέπει να συντάξει πληρεξούσιο, διευκρινίζοντας σε ποιο βαθμό οι γονείς παρέχουν στο άλλο πρόσωπο την εξουσία να εκπροσωπεί το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού του.

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο για τα παιδιά που τελούν υπό γονική μέριμνα και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί τίθεται υπό τη φροντίδα άλλου προσώπου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Οι γλώσσες επικοινωνίας είναι τα λετονικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Στα αιτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 80 παράγραφοι 1 και 2 καθώς και σε τυχόν συνοδευτικά έγγραφα αυτών επισυνάπτεται μετάφραση στα λετονικά.

Στο αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 καθώς και σε τυχόν συνοδευτικά έγγραφα αυτού επισυνάπτεται μετάφραση στα λετονικά.

Στο αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 καθώς και σε τυχόν συνοδευτικά έγγραφα αυτού επισυνάπτεται μετάφραση στα λετονικά.

Τα πεδία ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών πρέπει να μεταφράζονται στα λετονικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.