Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Οι αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) («δημόσιο έγγραφο») του κανονισμού είναι οι συμβολαιογράφοι. Πληροφορίες σχετικά με τους συμβολαιογράφους που ασκούν τα καθήκοντά τους στη Δημοκρατία της Λιθουανίας παρέχονται στον ιστότοπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Λιθουανίας:

Οι «συμφωνίες» που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3) δεν προβλέπονται επί του παρόντος από το λιθουανικό εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Η υπηρεσία δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (στο εξής: υπηρεσία) είναι η αρχή που χορηγεί τη δικαστική αρωγή που προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση δευτερογενούς δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου υποβάλλονται στα κατά τόπον τμήματα της υπηρεσίας:

 • Τμήμα Vilnius [Odminių g. 3, Vilnius· τηλ. (+370) 700 00 211]·
 • Τμήμα Kaunas [Kęstučio g. 21, Kaunas· τηλ. (+370) 700 00 177]·
 • Τμήμα Klaipėda [Vilties g. 10, Klaipėda· τηλ. (+370) 700 00 191]·
 • Τμήμα Šiauliai [Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai· τηλ. (+370) 700 00 214].

Πληροφορίες σχετικά με τους δήμους που εξυπηρετούνται από τα κατά τόπον τμήματα της υπηρεσίας παρέχονται στον ιστότοπο της υπηρεσίας:

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Το επαρχιακό δικαστήριο (apylinkės teismas), το οποίο εξέδωσε την απόφαση, είναι αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), ενώ το περιφερειακό δικαστήριο του Βίλνιους (apygardos teismas) που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια της Λιθουανίας και την κατά τόπον αρμοδιότητά τους παρέχονται στον ιστότοπο των λιθουανικών δικαστηρίων:

Οι συμβολαιογράφοι που πιστοποίησαν τα δημόσια έγγραφα είναι αρμόδιοι για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού.

Οι συμβολαιογράφοι που πιστοποίησαν τα δημόσια έγγραφα είναι αρμόδιοι για τη διόρθωση των πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Το επαρχιακό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ή το περιφερειακό δικαστήριο του Βίλνιους που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Το επαρχιακό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδιο για τη διόρθωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Το επαρχιακό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια της Λιθουανίας και την κατά τόπον αρμοδιότητά τους παρέχονται στον ιστότοπο των λιθουανικών δικαστηρίων:

Οι συμβολαιογράφοι που πιστοποίησαν τα δημόσια έγγραφα είναι αρμόδιοι για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού.

Οι συμβολαιογράφοι που πιστοποίησαν τα δημόσια έγγραφα είναι αρμόδιοι για τη διόρθωση των πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Το αρμόδιο δικαστήριο που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού είναι το Εφετείο (apeliacinis teismas) της Λιθουανίας.

Το αρμόδιο δικαστήριο που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι το Εφετείο της Λιθουανίας.

Οι αρμόδιες αρχές ή τα δικαστήρια που προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι:

 • το Εφετείο της Λιθουανίας, όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται στο άρθρο 39 του κανονισμού ή σε άλλους λόγους που προβλέπονται στον κανονισμό·
 • οι δικαστικοί επιμελητές, όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται σε άλλους λόγους που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και επιτρέπονται από τον κανονισμό.

Τα αρμόδια δικαστήρια για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 61 παράγραφος 2 είναι τα ακόλουθα:

 • το Εφετείο της Λιθουανίας, όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται στο άρθρο 39 του κανονισμού ή σε άλλους λόγους που προβλέπονται στον κανονισμό·
 • τα επαρχιακά δικαστήρια μέσω των δικαστικών επιμελητών που εκτελούν την απόφαση, όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται σε άλλους λόγους που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και επιτρέπονται από τον κανονισμό.

Τα αρμόδια δικαστήρια για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 62 παράγραφος 2 είναι τα ακόλουθα:

 • το Ανώτατο Δικαστήριο (Aukščiausiasis Teismas) της Λιθουανίας, όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται στο άρθρο 39 του κανονισμού ή σε άλλους λόγους που προβλέπονται στον κανονισμό·
 • τα επαρχιακά δικαστήρια και ακολούθως το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας, όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται σε άλλους λόγους που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και επιτρέπονται από τον κανονισμό.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού είναι οι δικαστικοί επιμελητές. Πληροφορίες σχετικά με τους δικαστικούς επιμελητές που ασκούν τα καθήκοντά τους στη Λιθουανία και την κατά τόπον αρμοδιότητά τους παρέχονται στον ιστότοπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών της Λιθουανίας:

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 61 είναι τα εξής:

 • όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται στο άρθρο 39 του κανονισμού ή σε άλλους λόγους που προβλέπονται στον κανονισμό, αίτηση επανεξέτασης της απόφασης του Εφετείου της Λιθουανίας επί της αίτησης άρνησης της εκτέλεσης, η οποία μπορεί να υποβληθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης στον διάδικο. Η αίτηση αυτή εξετάζεται από το Εφετείο της Λιθουανίας σε τριμελή σύνθεση. Οι κανόνες για την εξέταση ατομικών καταγγελιών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών κατά την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις, το δικαστήριο που εξέτασε την αίτηση επανεξέτασης της απόφασης επί της αίτησης άρνησης της εκτέλεσης εκδίδει απόφαση. Η απόφαση αυτή καθίσταται τελεσίδικη την ημέρα έκδοσής της·
 • όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται σε άλλους λόγους που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και επιτρέπονται από τον κανονισμό, ανακοπή κατά της διαταγής του δικαστικού επιμελητή επί της αίτησης άρνησης της εκτέλεσης, η οποία μπορεί να υποβληθεί στον δικαστικό επιμελητή εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο που υπέβαλε την ανακοπή έλαβε γνώση ή όφειλε να λάβει γνώση της διαταγής του δικαστικού επιμελητή επί της αίτησης άρνησης της εκτέλεσης, αλλά το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία διενεργήθηκε η εν λόγω πράξη. Ο δικαστικός επιμελητής εξετάζει την ανακοπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της και εκδίδει σχετική διαταγή. Εάν ο δικαστικός επιμελητής απορρίψει την ανακοπή εν όλω ή εν μέρει, η ανακοπή και η διαταγή του δικαστικού επιμελητή διαβιβάζονται στο επαρχιακό δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του δικαστικού επιμελητή, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της διαταγής.

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 62 είναι τα εξής:

 • όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται στο άρθρο 39 του κανονισμού ή σε άλλους λόγους που προβλέπονται στον κανονισμό, κατά της απόφασης του Εφετείου της Λιθουανίας επί αίτησης άρνησης της εκτέλεσης μπορεί να ασκηθεί αναίρεση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου. Αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λιθουανίας μπορεί να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης·
 • όταν η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης βασίζεται σε άλλους λόγους που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και επιτρέπονται από τον κανονισμό, μπορεί να ασκηθεί χωριστό ένδικο μέσο κατά της απόφασης του επαρχιακού δικαστηρίου σχετικά με τη διαταγή του δικαστικού επιμελητή επί της αίτησης άρνησης της εκτέλεσης εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης στον διάδικο. Αυτό το χωριστό ένδικο μέσο ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου ασκείται μέσω του επαρχιακού δικαστηρίου η απόφαση του οποίου προσβάλλεται. Κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου επί του χωριστού ένδικου μέσου κατά της απόφασης του επαρχιακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου. Αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λιθουανίας μπορεί να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης·

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 76 του κανονισμού είναι τα εξής:

— το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αποτελεί την κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για την ενημέρωση σχετικά με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες και υπηρεσίες που υπάρχουν για διαφορές γονικής μέριμνας, και προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού· διεύθυνση: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; Τηλ.: (+370 5) 266 29 81· Φαξ: (+370 5) 262 59 40· Email: rastine@tm.lt; κοινοποίηση πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα λιθουανικά: https://tm.lrv.lt/lt; στα αγγλικά: https://tm.lrv.lt/en.

— η Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Υιοθεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) αποτελεί την κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων που προβλέπονται για τις κεντρικές αρχές από τον κανονισμό· διεύθυνση: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius· Τηλ.: (+370 5) 231 0928· Email: info@vaikoteises.lt; κοινοποίηση πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· πληροφορίες στον ιστότοπο της Κρατικής Υπηρεσίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Υιοθεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, στα λιθουανικά: https://vaikoteises.lt/; στα αγγλικά: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Το λιθουανικό δίκαιο δεν προβλέπει τις κατηγορίες στενών συγγενών που προβλέπονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2, όταν δεν απαιτείται η συγκατάθεση της αρμόδιας λιθουανικής αρχής για την τοποθέτηση παιδιού.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Τα αγγλικά, καθώς και τα λιθουανικά, γίνονται δεκτά για κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τις μεταφράσεις σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3, το άρθρο 81 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 4 και το άρθρο 91 παράγραφος 2 είναι τα λιθουανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.