Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Αρχή εξουσιοδοτημένη να συντάσσει δημόσιο έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β)

Όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Αρχή εξουσιοδοτημένη να καταχωρίζει συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Χωρίς αντικείμενο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Χωρίς αντικείμενο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Δικαστήριο αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικού σχετικά με απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1

Président du Tribunal d’arrondissement (Ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου)

Δικαστήριο ή αρχή αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού σχετικά με δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 66

Χωρίς αντικείμενο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Δικαστήριο αρμόδιο για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1

Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Δικαστήριο αρμόδιο για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1

Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Δικαστήριο αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 49

Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Δικαστήριο ή άλλη αρχή που είναι αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 1

Χωρίς αντικείμενο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Δικαστήριο αρμόδιο για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3)

Το περιφερειακό δικαστήριο, δικάζον ως πολιτικό δικαστήριο.

Δικαστήριο αρμόδιο για την εκτέλεση που προβλέπεται στο άρθρο 52

Χωρίς αντικείμενο.

Δικαστήριο αρμόδιο για την άρνηση της αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2)

Το περιφερειακό δικαστήριο, δικάζον ως πολιτικό δικαστήριο.

Δικαστήριο αρμόδιο για την άρνηση εκτέλεσης μιας απόφασης (άρθρο 58 παράγραφος 1)

Το περιφερειακό δικαστήριο, δικάζον ως πολιτικό δικαστήριο.

Δικαστήριο αρμόδιο για προσφυγές κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση της εκτέλεσης (άρθρο 61 παράγραφος 2)

Το εφετείο, δικάζον ως πολιτικό δικαστήριο.

Δικαστήριο αρμόδιο για περαιτέρω προσφυγή κατά απόφασης επί της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 61 (άρθρο 62)

Cour de Cassation (Το Ανώτατο Δικαστήριο).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Όλοι οι δικαστικοί επιμελητές που είναι μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Η προσφυγή κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση της εκτέλεσης (άρθρο 61)

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 61 ασκείται ενώπιον του ακόλουθου δικαστηρίου:

– στο Λουξεμβούργο, ενώπιον του Εφετείου, δικάζοντος ως πολιτικού δικαστηρίου.

Η προσφυγή κατά απόφασης επί προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 61 (άρθρο 62)

Κατά απόφασης επί προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 61 μπορεί να ασκηθεί:

– στο Λουξεμβούργο, μόνο αίτηση αναίρεσης.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Ως κεντρική αρχή ορίζεται ο Γενικός Εισαγγελέας (Procureur Général d'État):

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Φαξ: (+352) 47 05 50

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Χωρίς αντικείμενο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Γαλλικά και γερμανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.