Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής της Μάλτας

188188/189, οδός Ifran, Βαλέτα VLT1455

Τηλέφωνο: +356 22471500

Ηλ. ταχυδρομείο: info.legalaidmalta@gov.mt

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1 είναι τα εξής: το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) για τη Μάλτα και το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Γκόζο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) (ανώτερη δικαιοδοσία) για το Γκόζο.

Τα δικαστήρια και οι αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 66: άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επικύρωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 είναι τα εξής: το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) για τη Μάλτα και το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Γκόζο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) (ανώτερη δικαιοδοσία) για το Γκόζο.

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επικύρωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 είναι τα εξής: το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) για τη Μάλτα και το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Γκόζο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) (ανώτερη δικαιοδοσία) για το Γκόζο.

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο προσδιορίζεται η απουσία ή ο περιορισμός πιστοποιημένης απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 είναι τα εξής: το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) για τη Μάλτα και το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Γκόζο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) (ανώτερη δικαιοδοσία) για το Γκόζο.

Δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση πιστοποιητικού το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1: άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Άρθρο 30 παράγραφος 3, άρθρο 40 παράγραφος 2 και άρθρο 58 παράγραφος 1: Για την αναγνώριση απόφασης, την άρνηση αναγνώρισης και την άρνηση εκτέλεσης, αρμόδια δικαστήρια είναι: i) στη Μάλτα, το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων)· και στο Γκόζο, το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Γκόζο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) (ανώτερη δικαιοδοσία)

Άρθρο 61 παράγραφος 2: Για την άσκηση έφεσης/προσφυγής, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εφετείο.

Άρθρο 62: Η περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή δεν είναι δυνατή στη Μάλτα, εκτός από την επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 811 του κεφαλαίου 12 της νομοθεσίας της Μάλτας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) για τη Μάλτα και το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Γκόζο (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) (ανώτερη δικαιοδοσία) για το Γκόζο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Εφετείο (τόσο για τη Μάλτα όσο και για το Γκόζο).  Η περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή δεν είναι δυνατή στη Μάλτα, εκτός από την επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 811 του κεφαλαίου 12 της νομοθεσίας της Μάλτας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Διευθύνων σύμβουλος, Αρχή προτύπων κοινωνικής προστασίας (SCSA), 469, Bugeja Institute, Great St Juzepp Road, Santa Venera SVR1012 Μάλτα

Τηλέφωνο: +356 25494000

Φαξ: +356 25494355

Ηλ. ταχυδρομείο: feedback-scsa@gov.mt

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Άνευ αντικειμένου.  Μόνον οι κοινοποιήσεις στα μαλτέζικα και/ή στα αγγλικά γίνονται δεκτές από την κεντρική αρχή.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Μαλτέζικα και/ή αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.