Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Α/Α

Επεξήγηση: Στις Κάτω Χώρες δεν υπάρχει τρόπος διευθέτησης των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία. Στις Κάτω Χώρες, θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να επιλυθούν μόνον από δικαστή με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Raad voor Rechtsbijstand (Συμβούλιο Νομικής Αρωγής).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

— Άρθρο 36 παράγραφος 1: Ο δικαστής ο οποίος εξέδωσε την απόφαση που αφορά το πιστοποιητικό.

— Άρθρο 66: Α/Α [βλ. την επεξήγηση για το άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και σημείο 3)].

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

— Άρθρο 37 παράγραφος 1: Ο δικαστής ο οποίος εξέδωσε την απόφαση που αφορά το πιστοποιητικό.

— Άρθρο 48 παράγραφος 1: Ο δικαστής ο οποίος εξέδωσε την απόφαση που αφορά το πιστοποιητικό.

— Άρθρο 49 παράγραφος 1: Ο δικαστής ο οποίος εξέδωσε την απόφαση που αφορά το πιστοποιητικό.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

— Άρθρο 30 παράγραφος 3: Αποφάσεις για θέματα γονικής μέριμνας: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του παιδιού ή, ελλείψει τόπου διαμονής στις Κάτω Χώρες, του εκ των πραγμάτων τόπου διαμονής του παιδιού. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης).

Αποφάσεις σε γαμικές διαφορές: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του αιτούντος ή, ελλείψει τόπου διαμονής στις Κάτω Χώρες, του εκ των πραγμάτων τόπου διαμονής του αιτούντος στις Κάτω Χώρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης).

— Άρθρο 40 παράγραφος 2: Αποφάσεις για θέματα γονικής μέριμνας: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του παιδιού ή, ελλείψει τόπου διαμονής στις Κάτω Χώρες, του εκ των πραγμάτων τόπου διαμονής του παιδιού. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης).

Αποφάσεις σε γαμικές διαφορές: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του αιτούντος ή, ελλείψει τόπου διαμονής στις Κάτω Χώρες, του εκ των πραγμάτων τόπου διαμονής του αιτούντος στις Κάτω Χώρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης).

— Άρθρο 58 παράγραφος 1: ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του παιδιού ή, ελλείψει τόπου διαμονής στις Κάτω Χώρες, του εκ των πραγμάτων τόπου διαμονής του παιδιού. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης).

— Άρθρο 61 παράγραφος 2: το Gerechtshof (Εφετείο).

— Άρθρο 62: το Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

— η αστυνομία, με τη συνδρομή της Εισαγγελίας (σύμφωνα με τα άρθρα 812 και 813 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)·

— ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του παιδιού ή, ελλείψει τόπου διαμονής στις Κάτω Χώρες, του εκ των πραγμάτων τόπου διαμονής του παιδιού. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων του Rechtbank Den Haag (Πρωτοδικείο Χάγης).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

— Άρθρο 61: Προσφυγή στο Gerechtshof (Εφετείο)·

— Άρθρο 62: Αίτηση αναίρεσης στο Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

The Department of Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP The Hague

PO Box 20301

2500 EH The Hague

Τηλέφωνο: +31 0 70 370 62 52

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Ουδεμία (Α/Α)

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Ολλανδικά και αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Ολλανδικά και αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.