Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Ουδεμία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Ουδεμία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Το δικαστήριο κράτους μέλους προέλευσης εκδίδει, κατόπιν αιτήματος διαδίκου, πιστοποιητικό για:

α) απόφαση επί γαμικών διαφορών, χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ·

το περιφερειακό δικαστήριο (sąd okręgowy) που εξέδωσε την απόφαση·

β) απόφαση επί διαφορών γονικής μέριμνας, χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα III

το επαρχιακό δικαστήριο (sąd rejonowy) που εξέδωσε την απόφαση·

το περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε θέματα διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου σε σχέση με απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα·

γ) απόφαση που διατάσσει την επιστροφή παιδιού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε συνοδευτικά της απόφασης προσωρινά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας, που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5, χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα IV

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Białystok

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Gdańsk

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Katowice

το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Lublin

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Łódź

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Poznań

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Rzeszów

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Szczecin

το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας

το Περιφερειακό Δικαστήριο του Wrocław

Το άρθρο 66 δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Άρθρο 37 παράγραφος 1

Το δικαστήριο του κράτους μέλους προέλευσης διορθώνει, κατόπιν αιτήματος, και μπορεί, αυτεπαγγέλτως, να διορθώσει το πιστοποιητικό όταν, λόγω ουσιώδους σφάλματος ή παράλειψης, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της προς εκτέλεση απόφασης και του πιστοποιητικού.

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση (επαρχιακό δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο).

Άρθρο 48 παράγραφος 1

Το δικαστήριο του κράτους μέλους προέλευσης διορθώνει κατόπιν αίτησης και μπορεί αυτεπαγγέλτως να διορθώσει το πιστοποιητικό όταν, λόγω ουσιώδους σφάλματος ή παράλειψης, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της προς εκτέλεση απόφασης και του πιστοποιητικού.

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση (επαρχιακό δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο).

Άρθρο 49

Όταν και στον βαθμό που η απόφαση, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47, πάψει να έχει εκτελεστότητα ή η εκτελεστότητά της ανασταλεί ή περιοριστεί, εκδίδεται, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή στο δικαστήριο του κράτους μέλους προέλευσης, πιστοποιητικό περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα VII.

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση (επαρχιακό δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο).

Το άρθρο 66 δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Άρθρο 30 παράγραφος 3

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 59 έως 62 και, κατά περίπτωση, στο τμήμα 5 του παρόντος κεφαλαίου και στο κεφάλαιο VI να ζητήσει την έκδοση απόφασης που να αναγνωρίζει ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι στα άρθρα 38 και 39 λόγοι άρνησης αναγνώρισης.

Περιφερειακό δικαστήριο.

Άρθρο 40

1. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 59 έως 62 και, κατά περίπτωση, στο τμήμα 5 του παρόντος κεφαλαίου και στο κεφάλαιο VI εφαρμόζονται αναλόγως στην υποβολή αίτησης άρνησης της αναγνώρισης.

2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο κινείται η διαδικασία μη αναγνώρισης.

Περιφερειακό δικαστήριο.

Άρθρο 58 παράγραφος 1

Η αίτηση για άρνηση εκτέλεσης με βάση το άρθρο 39 υποβάλλεται σε περιφερειακό δικαστήριο.

Η αίτηση για άρνηση εκτέλεσης με βάση άλλους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή επιτρέπονται από αυτόν υποβάλλεται στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της απόφασης.

Άρθρο 61 παράγραφος 2

Η προσβολή ή η προσφυγή ασκείται ενώπιον της αρχής ή του δικαστηρίου που έχει κοινοποιηθεί ως η αρχή ή το δικαστήριο που επιλαμβάνεται των συγκεκριμένων προσβολών ή προσφυγών.

Εφετείο (sąd apelacyjny) και, στην περίπτωση του άρθρου 58 παράγραφος 1, ανώτερο δικαστήριο από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της απόφασης.

Άρθρο 62

Έφεση ενώπιον εφετείου.

Αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Sąd Najwyższy).

Όσον αφορά το άρθρο 58 παράγραφος 1, δεν υπάρχουν ένδικα μέσα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Άρθρο 52

Η αίτηση εκτέλεσης υποβάλλεται στην αρμόδια για την εκτέλεση αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.

— Περιφερειακό δικαστήριο — σε σχέση με αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο τρίτου κράτους με τις οποίες διατάσσεται η επιστροφή παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980 ή η μετακίνηση παιδιού σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης του 1980.

— Επαρχιακό δικαστήριο — σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν τη γονική μέριμνα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Άρθρο 61 παράγραφος 2

Η προσβολή ή η προσφυγή ασκείται ενώπιον της αρχής ή του δικαστηρίου που έχει κοινοποιηθεί ως η αρχή ή το δικαστήριο που επιλαμβάνεται των συγκεκριμένων προσβολών ή προσφυγών.

Εφετείο.

Άρθρο 62

Το Ανώτατο Δικαστήριο.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Κεντρική αρχή:

Ο υπουργός Δικαιοσύνης

Τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής ασκούνται από:

Μονάδα Διεθνών Οικογενειακών Διαδικασιών (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

Τμήμα Οικογενειών και Ανηλίκων (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Βαρσοβία

Τηλ.: (+48) 22 23 90 470

Φαξ: (+48) 22 89 70 321

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl ή polandchildabduction@ms.gov.pl

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Ουδεμία.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Πολωνικά, γερμανικά και αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Πολωνικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.