Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2 στοιχείο β): άνευ αντικειμένου

Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 3): άνευ αντικειμένου

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 2:

i. στην ηπειρωτική επικράτεια, το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (Instituto da Segurança Social I. P.)·

ii. στην Αυτόνομη Περιφέρεια Μαδέρας, το ινστιτούτο κοινωνικών ασφαλίσεων Μαδέρας (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM)·

iii. στην Αυτόνομη Περιφέρεια Αζορών, το ινστιτούτο κοινωνικών ασφαλίσεων Αζορών (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.)·

iv. σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, οι υπάλληλοι του ληξιαρχείου, στο μέτρο που χορηγείται απ’ αυτούς δικαστική αρωγή με βάση, ιδίως, πιστοποιητικού οικονομικής κατάστασης που έχει εκδοθεί από ενοριακά συμβούλια [άρθρο 34 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 135/99, της 22ας Απριλίου 1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο rr) του νόμου αριθ. 75/2013, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013] ή δήλωση που έχει εκδοθεί από δημόσιο ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας στο οποίο φιλοξενείται το οικείο πρόσωπο (άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού αμοιβών μητρώων και συμβολαιογράφων).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1:

i. σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας: Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízos de competência genérica). Ληξιαρχεία·

ii. σε διαφορές γονικής μέριμνας: επιτροπές για την προστασία των παιδιών και των νέων·

iii. σε ό,τι αφορά την επιστροφή παιδιού και προσωρινά και συντηρητικά μέτρα: Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας·

iv. σε ό,τι αφορά προσωρινά και συντηρητικά μέτρα: επιτροπές για την προστασία των παιδιών και των νέων.

Για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με τα δημόσια έγγραφα του άρθρου 66: άνευ αντικειμένου.

Για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με τις συμφωνίες του άρθρου 66:

i. σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας: Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízos de competência genérica). Ληξιαρχεία·

ii. σε διαφορές γονικής μέριμνας: επιτροπές για την προστασία των παιδιών και των νέων.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1:

Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízos de competência genérica). Ληξιαρχεία και επιτροπές προστασίας παιδιών και νέων, αλλά οι τελευταίες αφορούν μόνο τη γονική μέριμνα.

Για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3: άνευ αντικειμένου

Για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 και στο άρθρο 49 παράγραφος 1:

i. Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· εάν αυτά δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας, για αποφάσεις που με τις οποίες δίνεται δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και συνεπάγονται την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 6·

ii. Ληξιαρχεία και επιτροπές προστασίας παιδιών και νέων, για αποφάσεις με τις οποίες δίνεται δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Για τους σκοπούς του άρθρου 30 παράγραφος 3, του άρθρου 52, του άρθρου 40 παράγραφος 1 και του άρθρου 58 παράγραφος 1:

Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízos de competência genérica).

Για τους σκοπούς είτε του άρθρου 62 είτε του άρθρου 61 παράγραφος 2:

Το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, το οποίο, ανάλογα με την υπόθεση, είναι το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων, το τοπικό πολιτικό τμήμα ή το τμήμα γενικής αρμοδιότητας, το οποίο παραπέμπει το ένδικο μέσο στο εφετείο, που είναι αρμόδιο για την εκδίκασή του. Σε περίπτωση μεταγενέστερης άσκησης ενδίκου μέσου κατά της απόφασης του εφετείου, το εν λόγω ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του εφετείου που στη συνέχεια την παραπέμπει στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízos locais cíveis)· σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízos de competência genérica).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Τα ένδικα μέσα που γίνονται δεκτά είτε για τις περιπτώσεις του άρθρου 61 είτε για τις περιπτώσεις του άρθρου 62 είναι τα εξής:

I. Τα ένδικα μέσα κατά απόφασης του πρωτοδικείου που αφορά την αίτηση άρνησης αναγνώρισης ή εκτέλεσης είναι αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του γενικού κανονισμού αστικής διαδικασίας επιτροπείας (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) που παραπέμπουν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή τα ακόλουθα:

i. Το τακτικό ένδικο μέσο της έφεσης που ασκείται ενώπιον του εφετείου σύμφωνα με το άρθρο 644 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας·

ii. Το τακτικό ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά απόφασης εφετείου η οποία έχει εκδοθεί επί απόφασης του πρωτοδικείου, και η οποία αφορά την ουσία της υπόθεσης ή κρίνει οριστικά αυτής, απαλλάσσοντας τον ή τους εναγομένους από την απαίτηση ή την ανταπαίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 671 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας·

iii. Το έκτακτο ένδικο μέσο της αναψηλάφησης η οποία ασκείται στο πρωτοδικείο που εξέδωσε την απόφαση, το οποίο και τη δικάζει, στις περιπτώσεις του άρθρου 696 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

II. Τα ένδικα μέσα κατά απόφασης του ληξιαρχείου κατόπιν άρνησης αναγνώρισης είναι εκείνα που προβλέπονται στα άρθρα 286 και 291 του Ληξιαρχικού Κώδικα, δηλαδή τα ακόλουθα:

i. Ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του προέδρου του Ινστιτούτου Μητρώων και Συμβολαιογράφων (Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. – IRN, I. P.)· ή

ii. Προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου του ληξιαρχείου.

Σε περίπτωση που η ιεραρχική προσφυγή κριθεί αβάσιμη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, αν δεν το έχει ήδη πράξει, να ασκήσει προσφυγή κατά της αρχικής απόφασης του ληξίαρχου ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου του ληξιαρχείου, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Κατά της απόφασης του πρωτοδικείου επί της απόφασης του ληξιάρχου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του εφετείου. Η απόφαση του τελευταίου δεν μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 629 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες η έφεση είναι πάντοτε παραδεκτή.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Γενική Διεύθυνση Επανένταξης και Σωφρονιστικών Υπηρεσιών)

Gabinete Jurídico e de Contencioso (Γραφείο νομικών θεμάτων και ένδικων διαφορών)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Τηλέφωνο: (+351) 218 812 200

Φαξ: (+351) 218 853 653

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gjc@dgrsp.mj.pt

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Παππούδες και γιαγιάδες, θείοι και θείες ή αδέλφια.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Πορτογαλικά, αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Πορτογαλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.