Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Ο ληξίαρχος, ο συμβολαιογράφος.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, της οποίας την αναγνώριση επικαλείται ή της οποίας ζητά την εκτέλεση άλλο κράτος μέλος. Κατά περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να είναι το περιφερειακό δικαστήριο (judecătoria), το πρωτοδικείο ή το εφετείο.

Όσον αφορά τα δημόσια έγγραφα, την αρμοδιότητα χορήγησης του πιστοποιητικού έχει το όργανο που εξέδωσε το έγγραφο —ο συμβολαιογράφος ή ο ληξίαρχος, ανάλογα με την περίπτωση.

Για τις συμφωνίες — η διάταξη δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 — το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εξέδωσε το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 36.

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 — το δικαστήριο που εξέδωσε την προνομιακή απόφαση και εξέδωσε το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 47.

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 — το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

  • άρθρο 30 παράγραφος 3: τα πρωτοδικεία, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας·
  • άρθρο 40 παράγραφος 2: το πρωτοδικείο, όπως και στην περίπτωση του άρθρου 30 παράγραφος 3·
  • άρθρο 58 παράγραφος 1: το περιφερειακό δικαστήριο (judecătoria), σύμφωνα με το άρθρο 651 του κώδικα πολιτικής δικονομίας·
  • άρθρο 61 παράγραφος 2: το πρωτοδικείο, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας
  • άρθρο 62: Ο ρουμανικός κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης περαιτέρω προσφυγής μετά την άσκηση προσφυγής κατά απόφασης επί αίτησης για άρνηση της εκτέλεσης.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Ο δικαστικός επιμελητής, σύμφωνα με το άρθρο 623 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 του κανονισμού, το ένδικο μέσο είναι η προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 718 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας·

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 62 του κανονισμού, δεν προβλέπεται περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 61.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Ministerul Justiției Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară, (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 București cod 050741

Τηλ.: +40372041077· Φαξ: +40372041079

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddit@just.ro

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

H αγγλική, η γαλλική γλώσσα και η ρουμανική γλώσσα.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Η ρουμανική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.