Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Επαρχιακά δικαστήρια (okresné súdy), δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας (Mestský súd Bratislava II), δικαστήριο της πόλης Košice (Mestský súd Košice), περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy).

Άρθρο 66

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Άρθρο 37 παράγραφος 1, άρθρο 48 παράγραφος 1 και άρθρο 49

Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό ή περιφερειακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice).

Άρθρο 66 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 1

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Άρθρο 30 παράγραφος 3

 • Αρμόδιο για τις αιτήσεις αναγνώρισης απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας (Krajský súd v Bratislave).

Αρμόδιο για την έκδοση απόφασης με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης της αναγνώρισης απόφασης που αφορά γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice) ή, εάν το παιδί δεν έχει κατοικία, το δικαστήριο του τόπου στον οποίο διαμένει επί του παρόντος. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας.

Άρθρο 52

 • Το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice).
 • Το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ο ανήλικος (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice), εάν το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι γνωστό ή δεν είναι σε θέση να παρέμβει εγκαίρως.

Άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 2

 • Αρμόδιο για διαφορές διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας.
 • Αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice) ή, εάν το παιδί δεν έχει κατοικία, το δικαστήριο του τόπου στον οποίο διαμένει επί του παρόντος. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας.

Άρθρο 58 παράγραφος 1

 • Το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice).
 • Το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ο ανήλικος (δηλαδή το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice), εάν το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι γνωστό ή δεν είναι σε θέση να παρέμβει εγκαίρως.

Άρθρο 62

 • Αναίρεση για νομικά ζητήματα ως έκτακτο ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky) εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που απαριθμούνται περιοριστικά στη σχετική πράξη (άρθρα 420 και 421 του νόμου αριθ. 160/2015, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 61 παράγραφος 2

Το δικαστήριο κατά της απόφασης του οποίου ασκείται προσφυγή

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

Τα επαρχιακά δικαστήρια, το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας ή το δικαστήριο της πόλης Košice.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Άρθρο 61

Ένδικα μέσα

Άρθρο 62

Προσφυγή για νομικά ζητήματα ως έκτακτο ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που απαριθμούνται περιοριστικά στη σχετική πράξη (άρθρα 420 και 421 του νόμου αριθ. 160/2015, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

 • Για τους σκοπούς του άρθρου 79 στοιχείο ε):

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Τηλέφωνο: +421 2 888 91 379/341/425

Φαξ: +421 2 888 91 605

Email:  civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk

 • Για τους σκοπούς του άρθρου 79 στοιχεία α), β), γ), δ), στ) και ζ):

Το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Τηλ.: +421 2 20 45 82 00·

Email: info@cipc.gov.sk

Ιστότοπος: https://www.cipc.gov.sk

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Παππούδες, αδελφοί ή αδελφοί των γονέων του ανηλίκου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

 • Για τους σκοπούς του άρθρου 79 στοιχείο ε):

Σλοβακικά (επίσημη γλώσσα του κράτους) και τσεχικά

 • Για τους σκοπούς του άρθρου 79 στοιχεία α), β), γ), δ), στ) και ζ):

Σλοβακικά (επίσημη γλώσσα του κράτους), τσεχικά και αγγλικά

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 80 παράγραφος 3 και του άρθρου 82 παράγραφος 4:

Σλοβακικά και τσεχικά

 • Για τους σκοπούς του άρθρου 81 παράγραφος 2:

Σλοβακικά και τσεχικά

 • Για τους σκοπούς του άρθρου 91 παράγραφος 2:

Σλοβακικά και τσεχικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.