Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

— Η αρχή ή άλλο όργανο που είναι εξουσιοδοτημένο να πιστοποιεί τη σύνταξη και την καταχώριση του δημόσιου εγγράφου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) είναι: ο συμβολαιογράφος (μόνο για τις περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου, όταν το δημόσιο έγγραφο αφορά συναινετικό διαζύγιο συζύγων χωρίς ανήλικα τέκνα).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

— Η διοικητική αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής κατά την έννοια του άρθρου 74 παράγραφος 2 είναι: το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

— Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια (okrožna sodišča).

— Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 66 είναι:

  • οι συμβολαιογράφοι (μόνο για τις περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου, όταν το δημόσιο έγγραφο αφορά συναινετικό διαζύγιο συζύγων χωρίς ανήλικα τέκνα).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

— Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας απόφασης (άρθρο 49) είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παράγραφος 1 είναι:

  • οι συμβολαιογράφοι (μόνο για τις περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου, όταν το δημόσιο έγγραφο αφορά συναινετικό διαζύγιο συζύγων χωρίς ανήλικα τέκνα).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

— Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την αναγνώριση αποφάσεων (άρθρο 30 παράγραφος 3) είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την άρνηση της αναγνώρισης αποφάσεων (άρθρο 40 παράγραφος 1) είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης αποφάσεων (άρθρο 58 παράγραφος 1) είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για την εκδίκαση προσβολής ή προσφυγής κατά απόφασης επί αίτησης για άρνηση της εκτέλεσης απόφασης (άρθρο 61 παράγραφος 2) είναι: τα επαρχιακά δικαστήρια.

— Τα δικαστήρια ή οι αρχές που είναι αρμόδια για την εκδίκαση περαιτέρω προσφυγής (άρθρο 62) είναι: το Ανώτατο Δικαστήριο (vrhovno sodišče).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

— Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αποφάσεων αρχές (άρθρο 52) είναι: τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

— Η διαδικασία ενδίκων μέσων του άρθρου 61 (προσβολή ή προσφυγή)

Η διαδικασία για την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης, αλλοδαπού συμβιβασμού ή αλλοδαπού δημόσιου εγγράφου στη Σλοβενία, η οποία δεν περιλαμβάνει επίσης διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης, και κατά την οποία ο υπόχρεος ή ο ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άρνηση της αναγνώρισης από το δικαστήριο, για την αναγνώριση ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης της αναγνώρισης ή για την άρνηση της εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης, διεξάγεται ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων.

Ο διάδικος πρέπει να εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν την αίτησή του και να προσκομίσει αποδείξεις, διαφορετικά η αίτησή του κρίνεται αβάσιμη.

Πριν από την έκδοση απόφασης, το δικαστήριο επιδίδει αντίγραφο της πλήρους, παραδεκτής και αιτιολογημένης αίτησης στον καθ’ ου, ο οποίος έχει προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης για να απαντήσει.

Το δικαστήριο αποφαίνεται σε τριμελή σύνθεση.

Εάν η απόφαση εξαρτάται από τα ένδικα πραγματικά περιστατικά, το δικαστήριο αποφαίνεται μετά τη διεξαγωγή προφορικής συζήτησης.

— Η διαδικασία ενδίκων μέσων του άρθρου 62 (περαιτέρω προσβολή ή προσφυγή)

Κατά της απόφασης του (επαρχιακού) δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή. Εάν ασκηθεί τέτοια περαιτέρω προσφυγή, αυτό εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Η περαιτέρω προσφυγή ασκείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Η προθεσμία απάντησης σε περαιτέρω προσφυγή είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της περαιτέρω προσφυγής.

Η διαδικασία διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και δικονομίας, και τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον κανονισμό ή στη σχετική διάταξη του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Ευκαιριών (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Μέσα επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο (τηλ.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00· Email: gp.mddsz@gov.si) — προτιμώμενα μέσα επικοινωνίας: Email.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Προκειμένου να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης τοποθέτησής του υπό τη φροντίδα στενών συγγενών σύμφωνα με το άρθρο 82, οι περιστάσεις της τοποθέτησης πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση, και στη συνέχεια να χορηγείται έγκριση ή γνωμοδότηση.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Οι κοινοποιήσεις προς την κεντρική αρχή μπορούν να αποστέλλονται στα σλοβενικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Στα ακόλουθα δικαστήρια στη Σλοβενία, μία από τις γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων γίνεται επίσης αποδεκτή ως επίσημη γλώσσα επιπλέον των σλοβενικών:

— Επαρχιακό Δικαστήριο της Koper: τα ιταλικά·

— Τοπικό Δικαστήριο της Koper: τα ιταλικά·

— Τοπικό Δικαστήριο της Piran: τα ιταλικά·

— Τοπικό Δικαστήριο της Lendava: τα ουγγρικά.

Οι κοινοποιήσεις προς την κεντρική αρχή μπορούν να αποστέλλονται στα σλοβενικά και τα αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.