Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1ο μέρος) — Δημόσιες ή άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες να συντάσσουν δημόσιο έγγραφο του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 2) στοιχείο β) και δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες να καταχωρίζουν συμφωνία του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 3)

Στη Σουηδία δεν υπάρχουν αρχές που να εκδίδουν δημόσια έγγραφα ή να καταχωρίζουν συμφωνίες.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο α) (2ο μέρος) — Διοικητικές αρχές που χορηγούν τη δικαστική αρωγή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2

Η δήλωση ότι ένας διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας (socialnämnden) απαλλάσσεται από έξοδα ή τέλη παρέχεται από την εν λόγω υπηρεσία. Η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής (Rättshjälpsmyndigheten) βεβαιώνει ότι ένας διάδικος σε διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Κοινωνικής Πρόνοιας θεωρείται ότι πληροί τις οικονομικές προϋποθέσεις για την παροχή πλήρους ή μερικής νομικής συνδρομής.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (1ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών για απόφαση του άρθρου 36 παράγραφος 1, και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού για δημόσιο έγγραφο ή συμφωνία του άρθρου 66

Το πιστοποιητικό του άρθρου 36 παράγραφος 1 εκδίδεται από το δικαστήριο ή άλλη αρχή που εξέδωσε την απόφαση.

Δεδομένου ότι τα σουηδικά δικαστήρια και οι σουηδικές αρχές δεν εκδίδουν δημόσια έγγραφα ούτε καταχωρίζουν συμφωνίες, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 1.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο β) (2ο μέρος) — Δικαστήρια αρμόδια για τη διόρθωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 48 παράγραφος 1, και δικαστήρια αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού περί έλλειψης ή περιορισμού της εκτελεστότητας πιστοποιημένης απόφασης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 49· και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για τη διόρθωση του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1·

Το δικαστήριο ή άλλη αρχή που εξέδωσε την απόφαση διατάσσει τη διόρθωση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 ή το άρθρο 48 παράγραφος 1 ή εκδίδει πιστοποιητικά περί έλλειψης ή περιορισμού εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 49.

Δεδομένου ότι τα σουηδικά δικαστήρια και οι σουηδικές αρχές δεν εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1, τα πιστοποιητικά αυτά δεν διορθώνονται στη Σουηδία σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — δικαστήρια αρμόδια για την αναγνώριση απόφασης (άρθρο 30 παράγραφος 3) και για την άρνηση αναγνώρισης (άρθρο 40 παράγραφος 2), καθώς και δικαστήρια και αρχές που είναι αρμόδια για την άρνηση εκτέλεσης, για προσβολή ή προσφυγή και για περαιτέρω προσφυγή ή προσφυγή που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 2 και στο άρθρο 62

Άρθρο 30 παράγραφος 3

Η αίτηση για την έκδοση απόφασης βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 3 που να αναγνωρίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης αναγνώρισης απευθύνεται στο περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätten).

Όταν η αίτηση σχετίζεται με απόφαση που αφορά, εν όλω ή εν μέρει, το πρόσωπο του παιδιού, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε περιφερειακό δικαστήριο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 21 άρθρο 1a του κώδικα γονέων (föräldrabalken).

Όταν η αίτηση σχετίζεται με απόφαση που δεν αφορά, εν όλω ή εν μέρει, το πρόσωπο του παιδιού, η αίτηση υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο του παρακάτω καταλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο αντίδικος. Εάν ο αντίδικος δεν κατοικεί στη Σουηδία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο του δήμου Nacka (Nacka tingsrätt).

Άρθρο 40 ή άρθρο 59

Αίτηση βάσει του άρθρου 40 ή του άρθρου 59 για την άρνηση της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης απόφασης πρέπει να υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο.

Όταν η αίτηση σχετίζεται με απόφαση που αφορά, εν όλω ή εν μέρει, το πρόσωπο του παιδιού, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο περιφερειακό δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 21 του κώδικα γονέων, για την εκτέλεση της απόφασης την οποία αφορά η αίτηση. Εάν δεν έχει κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο περιφερειακό δικαστήριο σύμφωνα με το κεφάλαιο 21, άρθρο 1 a του κώδικα γονέων.

Όταν η αίτηση σχετίζεται με απόφαση που δεν αφορά, εν όλω ή εν μέρει, το πρόσωπο του παιδιού, η αίτηση υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο του ως άνω καταλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο αιτών. Εάν ο αιτών δεν κατοικεί στη Σουηδία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο του δήμου Nacka.

Ένδικα μέσα

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 ασκούνται ενώπιον του εφετείου (hovrätten).

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 62 ασκούνται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Högsta domstolen).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52

— Άρθρο  52, αν η αίτηση εκτέλεσης απόφασης αφορά το πρόσωπο παιδιού: η αίτηση υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο σύμφωνα με το κεφάλαιο 21 άρθρο 1a του κώδικα γονέων.

— Άρθρο  52, αν η αίτηση εκτέλεσης απόφασης αφορά δικαστικά έξοδα ή την περιουσία παιδιού: Η αίτηση υποβάλλεται στη Σουηδική Αρχή Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten).

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — ένδικα μέσα κατά απόφασης σχετικά με την αίτηση για άρνηση εκτέλεσης που αναφέρονται στα άρθρα 61 και 62

Τα ένδικα μέσα ασκούνται ενώπιον του εφετείου ή του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο στ) — ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί και είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μία κεντρικές αρχές, καθορίζεται η κατά τόπον ή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα κάθε κεντρικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76.

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Τηλ.: +46 (8)4051000 (τηλεφωνικό κέντρο) / +46 (8)4055005 (αριθμός έκτακτης ανάγκης εκτός ωρών γραφείου)

Φαξ: +46 (8)7231176

Ηλεκτρονική αλληλογραφία: ud-kc@gov.se

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) — κατά περίπτωση, κατηγορίες στενών συγγενών, πέραν των γονέων, υπό τη φροντίδα των οποίων μπορεί να τοποθετηθεί το παιδί στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο η) — γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές από τη γλώσσα κράτους μέλους, στις οποίες μπορούν να γίνονται δεκτές οι κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3

Σουηδικά, αγγλικά.

Άρθρο 103 παράγραφος 1 στοιχείο θ) — γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των αιτημάτων και των συνοδευτικών εγγράφων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 80, 81, 82, και των πεδίων ελεύθερου κειμένου των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2

Σουηδικά ή αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.