Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (αναδιατύπωση)

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό 2019/1111.

Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1111 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 25ης Ιουνίου 2019, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση), ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς καμία ειδική διαδικασία.

Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε κράτος μέλος σχετικά με διαφορές γονικής μέριμνας, οι οποίες είναι εκτελεστές σε αυτό το κράτος μέλος, είναι εκτελεστές στα άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε κήρυξη της εκτελεστότητάς τους.

Η κήρυξη της εκτελεστότητας, μια ενδιάμεση διαδικασία που απαιτείται για την επίτευξη διασυνοριακής εκτέλεσης, καταργείται για όλες τις αποφάσεις. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης σε κράτος μέλος απόφασης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, ο διάδικος που επιδιώκει την εκτέλεση υποβάλλει στην αρμόδια για την εκτέλεση αρχή τα εξής: α) αντίγραφο της απόφασης και β) το κατάλληλο πιστοποιητικό.

Ο κανονισμός προβλέπει εννέα τυποποιημένα έντυπα.

Ο κανονισμός διευκολύνει επίσης την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων και συμφωνιών για τον δικαστικό χωρισμό και το διαζύγιο ή για διαφορές γονικής μέριμνας μεταξύ των κρατών μελών.

Ο μηχανισμός άμεσης επιστροφής σε περίπτωση απαγωγής παιδιού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον μηχανισμό επιστροφής της Σύμβασης της Χάγης του 1980, τον οποίο συμπληρώνει ο κανονισμός. Διασφαλίζει επίσης ότι η διαδικασία επιστροφής του παιδιού είναι ταχύτερη (όριο μέγιστης προθεσμίας 6 εβδομάδων για το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και 6 εβδομάδων για κάθε εφετείο). Επιπλέον, η κεντρική αρχή θα πρέπει να επεξεργαστεί την αίτηση χωρίς καθυστέρηση (προθεσμία 5 ημερών για την επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης).

Ο κανονισμός παρέχει επίσης στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Ο κανονισμός προωθεί την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών, οι οποίες αποτελούν το άμεσο σημείο επαφής για τους γονείς. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες κεντρικές αρχές που είναι επιφορτισμένες να παρέχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε διαφορές γονικής μέριμνας.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Ο πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ διατίθεται στην ακόλουθη σελίδα: Εκδόσεις του ΕΔΔ

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.