Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

– Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunkt b:

Austrias võivad määruse kohaseid ametlikke dokumente välja anda perekonnaseisuametid vastavalt Austria tsiviilseadustiku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) § 177 lõikele 2 ja kohtud vastavalt Austria tsiviilseadustiku § 190 lõikele 1 (kohtus sõlmitud kokkulepped, mis ei vaja kinnitust).

– Artikli 2 lõike 2 punkt 3:

Austrias ei ole ükski riigiasutus ega muu organ volitatud registreerima kokkuleppeid määruse tähenduses.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

– Artikli 74 lõige 2:

Austrias ei ole ühelgi haldusasutusel artikli 74 lõikes 2 osutatud pädevust.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

– Artikli 103 lõike 1 punkt b:

– Artikli 36 lõikes 1 osutatud kohtud ja asutused:

artikli 36 lõike 1 kohaste tõendite väljaandmise taotlusi on pädevad menetlema esimese astme kohtud

  • vastavalt Austria kohtualluvuse seaduse (Jurisdiktionsnorm) paragrahvile 76 (artikli 36 lõike 1 punkt a),
  • vastavalt kohtualluvuse seaduse paragrahvile 109 (artikli 36 lõike 1 punkt b) või teise võimalusena
  • vastavalt kohtualluvuse seaduse paragrahvile 109a (artikli 36 lõike 1 punkt c).

Artikli 66 lõikes 1 osutatud kohtud ja asutused:

Artikli 66 lõike 1 punkt a: Austrias ei saa lahutada ilma kohtuotsuseta.

Artikli 66 lõike 1 punkt b: pädevad on kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikli 67 lõikes 1 osutatud kohtud ja asutused:

artikli 66 lõikes 1 osutatud tõendite parandamine kuulub kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtute pädevusse.

Artikli 37 lõikes 1 osutatud kohtud:

artikli 37 lõikes 1 osutatud tõendite parandamine kuulub nende esimese astme kohtute pädevusse, kellest on teatatud vastavalt artikli 36 lõikele 1. Vt kohtualluvuse seaduse paragrahvid 76, 109 ja 109a.

Artikli 48 lõikes 1 osutatud kohtud:

artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendite parandamine ja tühistamine kuulub kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtute pädevusse.

Artikli 49 lõikes 1 osutatud kohtud:

artikli 49 lõikes 1 osutatud tõendi väljaandmine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, kuulub kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtute pädevusse.

Artikli 66 lõikes 3 koostoimes artikli 37 lõikega 1 osutatud kohtud ja asutused:

artikli 66 lõikes 3 koostoimes artikli 37 lõikega 1 osutatud tõendi parandamine kuulub kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtute pädevusse.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõikes 3 osutatud kohtud:

artikli 30 lõikes 3 osutatud menetluse algatamise taotlusi on pädevad menetlema kohtualluvuse seaduse paragrahvis 76 ja paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtud.

Artiklis 52 osutatud kohtud:

artiklis 52 osutatud täitmisavaldusi on pädevad menetlema kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtud.

Artikli 40 lõikes 2 ja artikli 58 lõikes 1 osutatud kohtud:

artikli 40 lõikes 2 osutatud tunnustamisest keeldumise menetluses on pädevad kohtualluvuse seaduse paragrahvis 114a ja paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtud. Artikli 58 lõikes 1 osutatud täitmisest keeldumise menetluses on pädevad kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtud.

Kohtud ja artikli 61 lõike 2 kohane edasikaebeõigus:

täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi vaidlustust või edasikaebust (Austrias: Rekurs) on pädev lahendama liidumaa kohus teise astmena; vaidlustus või edasikaebus tuleb siiski esitada esimese astme kohtule.

Kohtud ja edasikaebeõigus vastavalt artiklile 62:

edasist vaidlustust või edasikaebust (Austrias: Revisionsrekurs) on pädev menetlema Austria kõrgeim üldkohus; vaidlustus või edasikaebus tuleb siiski esitada esimese astme kohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Pädevad täitevasutused vastavalt artiklile 52:

artiklis 52 osutatud täitmisavaldusi on pädevad menetlema kohtualluvuse seaduse paragrahvis 109 osutatud esimese astme kohtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Kohtud ja edasikaebeõigus vastavalt artikli 61 lõikele 2:

täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi vaidlustust või edasikaebust (Rekurs) on pädev lahendama liidumaa kohus teise astmena; vaidlustus või edasikaebus tuleb siiski esitada esimese astme kohtule.

Kohtud ja edasikaebeõigus vastavalt artiklile 62:

edasist vaidlustust või edasikaebust (Revisionsrekurs) on pädev menetlema Austria kõrgeim üldkohus; vaidlustus või edasikaebus tuleb siiski esitada esimese astme kohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Artiklis 76 osutatud keskasutuse nimi ja aadress:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Osakond: Abteilung I 10

E-post: team.z@bmj.gv.at

Tel: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Artikli 82 lõikes 2 osutatud lähisugulaste kategooriad:

artikli 82 lõikes 1osutatud nõusolekut sugulaste juurde paigutamiseks ei ole lisaks vanematele vaja järgmiste lähisugulaste kategooriate puhul:

  • vanavanemad,
  • vanemate õed ja vennad,
  • lapse täiskasvanud õed-vennad.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Keeled, milles keskasutused teateid artikli 91 lõike 3 alusel vastu võtavad:

inglise keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Keeled, millesse võib teha tõlkeid artikli 80 lõike 3, artikli 81 lõike 2, artikli 82 lõike 4 ja artikli 91 lõike 2 alusel:

puuduvad (v.a Austria ametlikud keeled).

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.