Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

- Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunkt b – Bulgaaria õiguses ei ole abieluasjades ega vanemliku vastutuse küsimustes ametlikke dokumente määruse tähenduses ning seepärast ei ole ka asutusest teatada.

- Artikli 2 lõike 2 punkt 3 – Bulgaaria õiguses ei ole abieluasjades ega vanemliku vastutuse küsimustes kokkuleppeid ning seepärast ei ole ka asutusest teatada.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Artikli 74 lõige 2 – Bulgaaria õiguses ei ole abieluasjade ega vanemliku vastutuse küsimuste valdkonnas haldusasutust määruse tähenduses ning seepärast ei ole ka asutusest teatada.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõige 1 – kohtulahendi kohta tõendi väljaaandmine:

  • II lisa – tõendi, mis käsitleb abielusasjades tehtavaid lahendeid, annab välja rajoonikohus (rayonen sad);
  • III lisa – tõendi, mis käsitleb lahendeid vanemliku vastutuse küsimustes, annab välja rajoonikohus (rayonen sad);
  • IV lisa – tõendi, mis puudutab lapse tagastamist 1980. aasta Haagi konventsiooni alusel, annab välja Sofia linnakohus (Sofiyski gradski sad).

Artikkel 66 – Bulgaarias ei ole abieluasjadega või vanemliku vastutuse küsimustega seotud ametlikku dokumenti või kokkulepet artikli 2 lõike 2 punkti 3 tähenduses.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikkel 37 – kohtulahendit puudutava tõendi parandamine – pädev on tõendi väljaandnud kohus:

  • II lisa – tõendi, mis käsitleb abielusasjades tehtavaid lahendeid, parandab rajoonikohus;
  • III lisa – tõendi, mis käsitleb lahendeid vanemliku vastutuse küsimustes, parandab rajoonikohus;
  • IV lisa – tõendi, mis puudutab lapse tagastamist 1980. aasta Haagi konventsiooni alusel, parandab Sofia linnakohus.

Artikli 48 lõige 1 – priviligeeritud lahendite kohta välja antud tõendi parandamine ja tühistamine:

tõendit on pädev parandama ja tühistama rajoonikohus.

Artikkel 49 – täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlev tõend – pädev on rajoonikohus.

Artikli 66 lõige 1 koosmõjus artikli 67 lõikega 1 – ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõige 3 – pädev on regionaalne kohus (okrazhen sad).

Artikkel 52 – pädev on kohtutäitur (sadeben izpalnitel).

Artikli 40 lõige 1 – pädev on regionaalne kohus.

Artikli 58 lõige 1 – pädev on regionaalne kohus.

Artikli 61 lõige 2 – pädev on selle piirkonna kohtu apellatsioonikohus (apelativen sad), kes tegi täitmisest keeldumise otsuse.

Artikkel 62 – pädev on kõrgeim kassatsioonikohus (Varhoven kasatsionen sad).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Artikkel 52 – pädev on kohtutäitur.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artikkel 61 – tsiviilkohtumenetluse seadustikus ette nähtud apellatsioonimenetlus (20. peatükk).

Artikkel 62 – tsiviilkohtumenetluse seadustikus ette nähtud kassatsioonimenetlus (22. peatükk).

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

The Ministry of Justice

- Vanemliku vastutuse küsimustes – International Child Protection and International Adoptions Directorate , ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktid – ametlikke kanaleid pidi ja e-posti teel, telefon: 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

-  Abieluasjades - International Legal Cooperation and European Affairs Directorate, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktid – ametlikke kanaleid pidi ja e-posti teel, telefon: 0035929237415, civil@justice.government.bg.

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Lapse Bulgaariasse paigutamisel on nõusolek alati vajalik.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Inglise ja prantsuse keeles.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Artikli 80 lõige 3 – dokumendid peavad olema tõlgitud bulgaaria keelde.

Artikli 81 lõige 2 – dokumendid peavad olema tõlgitud bulgaaria keelde.

Artikli 82 lõige 4 – dokumendid peavad olema tõlgitud bulgaaria keelde.

Artikli 91 lõige 2 – dokumendid peavad olema tõlgitud bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 10/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.