Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Perekonnakohus (ainult artikli 36 lõike 1 lahendite puhul).

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikli 37 lõige 1, artikli 48 lõige 1, artikkel 49; artikli 66 lõige 1, nagu on osutatud artikli 67 lõikes 1

Kõikidel juhtudel on pädevad iga ringkonna perekonnakohtud ehk:

  • Nikosia perekonnakohus

Telefon: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

  • Limassoli perekonnakohus

Telefon: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

  • Larnaca/Famagusta perekonnakohus

Telefon: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

  • Paphose perekonnakohus

Telefon: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-posti aadress:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Lahendi tunnustamise (artikli 30 lõige 3), tunnustamisest keeldumise (artikli 40 lõige 2) ja täitmisest keeldumise puhul perekonnakohtud.

Artikli 58 lõikes 1 ja artikli 61 lõikes 2 osutatud vaidlustus või edasikaebus esitatakse perekonnaasjade apellatsioonikohtule.

Küproses puuduvad sätted artikli 62 kohase edasise vaidlustamise või edasikaebuse puhuks (puudub kolmandas astmes vaidlustamise mehhanism).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Perekonnakohtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebemenetlus on apellatsioonkaebuse esitamine perekonnaasjade apellatsioonikohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461, Nicosia

CYPRUS

Telefon: (+357) 22805951/950

Faks: (+357) 22518356

E-posti aadress: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktpunktid:

  • Yioulika Hadjiprodromou

õigusküsimuste ametnik

Telefon: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-posti aadress: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

haldusametnik

Telefon: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-posti aadress: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

haldusametnik

Telefon: (+357) 22805973

Faks: (+357) 22518328

E-posti aadress: csophocleous@mjpo.gov.cy

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Kui laps eraldatakse perekonnast, uurib sotsiaalhoolekandeamet, kas lapse laiemas pereringis (nt vanavanemad, onud/tädid) on isikuid, kelle juurde saaks last paigutada. Kui leitakse, et keegi laiemast perekonnaringist selleks ei sobi, kaalutakse ka laiemat suhtlusringi. Kui ei laiemas pere- ega suhtlusringis sobivat isikut ei leidu, paigutab sotsiaalhoolekandeamet lapse heakskiidetud kasuperekonda või hooldeasutusse.

Kui lähisugulased (nt vanavanemad) on olemas, on nõusoleku saamise ja laste hooldeasutusse paigutamise menetlused lihtsustatud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Inglise ja kreeka keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Kreeka ja inglise keelde.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.