Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tšehhi

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Tšehhi Advokatuur (Česká advokátní komora)

Brno büroo

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Tel: +420 513 030 111
E-post: brno@cak.cz

Veebiaadress: https://www.cak.cz/en/

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

 • Artikli 36 lõige 1

Lahendi kohta tõendit välja andma pädevad kohtud

a) piirkondlik kohus (okresní soud)

b) piirkondlik kohus (okresní soud)

c) Brno linnakohus (Městský soud v Brně)

 • Artikkel 66

Kohtud ja asutused, kes on pädevad andma välja tõendit ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

 • Artikli 37 lõige 1 ja artikli 48 lõige 1

Tõendit parandama pädevad kohtud

Artikli 37 lõige 1

a) piirkondlik kohus (okresní soud)

b) piirkondlik kohus (okresní soud)

c) Brno linnakohus (Městský soud v Brně)

Artikli 48 lõige 1 - privilegeeritud lahendid

a) piirkondlik kohus (okresní soud) – artikli 42 lõike 1 punkt a

b) piirkondlik kohus – artikli 42 lõike 1 punkt b – artikli 29 lõige 6

 • Artikkel 49

Kohtud, kes on pädevad andma välja täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlevat tõendit

a) piirkondlik kohus (okresní soud) – artikli 42 lõike 1 punkt a

b) piirkondlik kohus (okresní soud) – artikli 42 lõike 1 punkt b

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

 • Artikli 30 lõige 3

Lahendit tunnustama pädevad kohtud

Piirkondlik kohus (okresní soud)

 • Artikli 40 lõige 2

Lahendi tunnustamisest keeldumiseks pädevad kohtud

Piirkondlik kohus (okresní soud)

 • Artikli 58 lõige 1

Lahendi täitmisest keeldumiseks pädevad kohtud

Piirkondlik kohus (okresní soud)

 • Artikli 61 lõige 2

Kohtud, kellele tuleb esitada täitmisest keeldumise otsust puudutav kaebus

Piirkondlik kohus (okresní soud)

 • Artikkel 62

Kohtud, kellele tuleb esitada artikli 61 lõike 2 kohast lahendit puudutav kaebus

Piirkondlik kohus (okresní soud)

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Piirkondlikud kohtud ja/või kohtutäiturid.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

 • Artikkel 61

Artiklite 61 ja 62 kohased täitmisest keeldumise lahendeid puudutavad kaebused

Apellatsioonkaebused seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) § 201 jj alusel, muudetud redaktsioonis

 • Artikkel 62

Artiklite 61 ja 62 kohased täitmisest keeldumise lahendeid puudutavad edasised kaebused

Tühistamishagi seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) § 229 jj alusel, muudetud redaktsioonis

Kassatsioonkaebus seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) § 236 jj alusel, muudetud redaktsioonis

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Laste rahvusvahelise õiguskaitse amet (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tšehhi Vabariik

Tel: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-post: podatelna@umpod.cz

Veebiaadress: http://www.umpod.cz/

Kontaktisikud:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Kačerová Nováková, asedirektor

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Vastus puudub.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Tšehhi, slovaki ja inglise keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

 • Artiklid 80, 81 ja 82

Tšehhi ja slovaki keel.

 • Artikli 91 lõige 2

Tšehhi ja slovaki keel.

Viimati uuendatud: 12/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.