Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Eesti

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine kuulub notari pädevusse. Notarite nimekiri on leitav Notarite Koja kodulehelt.

Artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine kuulub maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse juures asuva perekonnaseisuasutuse pädevusse. Nende asutuste nimekiri on leitav siit.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Hetkel Eestis selline haldusasutus puudub. Eestis ei saa tasuta teenust notaris ega perekonnaseisuametis.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõike 1 kohase tõendi väljastamine lahendi kohta kuulub Eestis maakohtu pädevusse.

Artikli 66 kohase tõendi notari poolt koostatud ametliku dokumendi kohta ja tõendi perekonnaseisuasutuse poolt koostatud kokkuleppe kohta võib väljastada nii notar kui maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse juures asuv perekonnaseisuasutus. Notarite nimekiri on leitav siit ja perekonnaseisuasutuste nimekiri on leitav siit.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine ja artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine kuulub Eestis maakohtu pädevusse.

Artikli 67 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine notari poolt koostatud ametliku dokumendi kohta kuulub notari pädevusse. Notarite nimekiri on leitav siit.

Artikli 67 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine perekonnaseisuasutuse poolt koostatud kokkuleppe kohta kuulub maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse pädevusse. Nende asutuste nimekiri on leitav siit.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõikes 3, artikli 40 lõikes 2 ja artikli 58 lõikes 1 ettenähtud taotlus esitatakse maakohtule. Artikli 61 lõikes 2 ettenähtud taotlus esitatakse ringkonnakohtule ja artiklis 62 ettenähtud taotlus Riigikohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Eestis on lahendite täitmise pädevus kohtutäituritel. Sissenõudja valib kohtutäituri sellest piirkonnast, kus elab võlgnik. Kohtutäiturid tegutsevad Eestis neljas maakohtu piirkonnas: Harjumaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Virumaal.

Kohtutäiturite nimekiri on leitav Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artiklis 61 osutatud vaidlustus esitatakse Eestis ringkonnakohtule ja artiklis 62 osutatud vaidlustus Riigikohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Artikli 77 lõike 1, 79 punktide c, d, e ning artikli 81 alusel on Eestis keskasutuseks:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

e-post: central.authority@just.ee,

telefon: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190.

 

Artikli 79 punktide a, b, f, g ning artiklite 80 ja 82 alusel on Eestis keskasutuseks:

Sotsiaalkindlustusamet

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

e-post: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

telefon +372 612 1360, +372 531 8850, +372 5345 1792.

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Eesti territooriumil võib lapse ilma eelneva nõusolekuta paigutada üksnes tema vanema juurde.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Vastavalt artikli 91 lõikele 3 võtavad Eesti keskasutused teateid vastu lisaks eesti keelele ka inglise keeles.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Vastavalt artikli 91 lõikele 2 aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid lisaks eesti keelele ka inglise keeles.

Viimati uuendatud: 28/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.