Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Soome

Sisu koostaja:
Soome

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Soome õiguses puuduvad sätted ametlike dokumentide või registreeritud kokkulepete kohta määruse tähenduses.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Soomes on artikli 74 lõikes 2 nimetatud haldusasutuseks sotsiaalhoolekande nõukogu (soome keeles Sosiaalilautakunta, rootsi keeles Socialnämnd).

Pädev asutus, mis annab tõendi selle kohta, et taotleja vastab õigusabi saamise tingimustele, on õigusabiamet (soome keeles oikeusaputoimisto, rootsi keeles rättshjälpsbyrå).

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõikes 1 osutatud tõendi annab välja kohus või asutus, mis otsuse tegi või kokkuleppe kinnitas.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Kohtud, millel on vastavalt artikli 37 lõikele 1 ja artikli 48 lõikele 1 õigus tõendeid parandada: kohus või muu asutus, mis otsuse tegi.

Kohtud, millel on õigus anda välja täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlev tõend, mida on nimetatud artiklis 49: kohus või muu asutus, mis peatas täidetavuse või lükkas selle tagasi või mille otsuse kohaselt ei ole varasem lahend enam täidetav või selle täidetavus on piiratud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Kohtud, millel on õigus artikli 30 lõikes 3 osutatud lahendit tunnustada või keelduda lahendi tunnustamisest (artikli 40 lõige 2): esimese astme kohus (soome keeles käräjäoikeus, rootsi keeles tingsrätt).

Kohtud ja asutused, millel on õigus otsustada lahendi täitmisest keeldumise üle, nagu on osutatud artikli 58 lõikes 1: esimese astme kohus (soome keeles käräjäoikeus, rootsi keeles tingsrätt).

Asutused ja kohtud, millele on osutatud määruse artikli 61 lõikes 2: apellatsioonikohus (soome keeles hovioikeus, rootsi keeles hovrätt).

Asutused ja kohtud, millele on osutatud määruse artiklis 62: Soome kõrgeim kohus (soome keeles korkein oikeus, rootsi keeles högsta domstolen).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Kui lahendi täitmine puudutab hooldusõigust, viibimiskohta või lapsega suhtlemise õigust või lapse tagasiviimist teise liikmesriiki: esimese astme kohus (soome keeles käräjäoikeus, rootsi keeles tingsrätt).

Kui sellise lahendi tegemisest, mis käsitleb hooldusõigust, viibimiskohta või lapsega suhtlemise õigust või lapse tagasiviimist teise liikmesriiki, on möödunud vähem kui kolm aastat, võib lahendi täitmiseks pöörduda kohtu asemel kohtutäituri poole.

Kui täidetav lahend käsitleb õigusabikulusid: Soome riiklik täitevasutus (soome keeles Ulosottoviranomainen, rootsi keeles Utsökningsmyndighet).

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artikli 61 lõige 2: täitmisest keeldumise kohta tehtud lahendi saab edasi kaevata apellatsioonikohtusse. Apellatsioonikohtule adresseeritud edasikaebused tuleks saata lahendi teinud esimese astme kohtu registriosakonnale.

Artikkel 62: Soome kõrgeim kohus. Soome kõrgeimale kohtule adresseeritud edasikaebused tuleks saata lahendi teinud apellatsioonikohtu registriosakonnale.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Oikeusministeriö (justiitsministeerium)

Kansainvälinen oikeusapu (rahvusvaheline õigusabi)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Faks:+358 9 1606 7524

E-post: central.authority.om@gov.fi

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Soomes ei ole artikli 82 lõikes 2 osutatud lähisugulaste kategooriaid.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Lisaks soome ja rootsi keelele ka inglise keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Artikli 91 lõige 2: lisaks soome ja rootsi keelele ka inglise keel.

Viimati uuendatud: 22/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.